Poniedziałek, 14 czerwca
Imieniny: Elizy, Michała
Czytających: 2753
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Boguszów-Gorce: Poszukują inspektora

Czwartek, 26 września 2019, 9:32
Aktualizacja: 12:35
Autor: red
REGION, Boguszów-Gorce: Poszukują inspektora
Fot. red
Burmistrz Miasta Boguszowa–Gorc ogłasza II nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie–Gorcach – wymiar czasu pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy).

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1

( nazwa stanowiska pracy )

1. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Minimum 3-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
4. Biegła obsługa komputera.
5. Znajomość przepisów prawa z zakresu niżej wymienionych ustaw:
a) Prawo zamówień publicznych,
b) o samorządzie gminnym,
c) Kodeks postępowania administracyjnego.
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach, w szczególności prowadzenie rejestru zamówień publicznych w ramach wydziału oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wynikającą z art.4 pkt 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

2. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3. Weryfikacja, w ramach realizowanych przez wydział zadań bieżących i inwestycyjnych, faktur i rachunków pod względem rachunkowym i w odniesieniu do zapisów zamówień/umów.

4. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.

5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

3. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach umiejscowionych na II piętrze. Budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko związane z pracą przy komputerze. Komputer wyposażony w niezbędne oprogramowanie. Stały i bezpośredni kontakt z klientem.

4. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Podpisany kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony BIP).
4. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz o posiadanych uprawnieniach.
6. Podpisane oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata - osoby niepełnosprawnej).
9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy obywateli polskich.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, biuro podawcze -pokój nr 005 (parter) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko – Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach” w terminie do 02 października 2019 r. (włącznie) do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

5. Dodatkowe informacje:

1. informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,
2. dokumenty aplikacyjne kandydata, który w procesie rekrutacji zostanie wybrany do zatrudnienia, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
3. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach w pokoju Nr 108, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone przez Komisję Rekrutacyjną.

Twoja reakcja na artykuł?

1
13%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
7
88%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (3) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group