Czwartek, 26 maja
Imieniny: Filipa, Pauliny
Czytających: 3005
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat wałbrzyski: Poszukują sekretarza

Środa, 27 maja 2020, 7:33
Aktualizacja: Czwartek, 28 maja 2020, 8:22
Autor: red
powiat wałbrzyski: Poszukują sekretarza
Fot. Ziemia Wałbrzyska
Starosta Wałbrzyski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Sekretarz Powiatu.

1. Wymagania niezbędne dla kandydata:

- wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne;
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia
- znajomość oraz umiejętność stosowania ustaw:

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

2. Wymagania dodatkowe:

- odporność na stres
- rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność i wysoka kultura osobista
- znajomość obsługi komputera
- dobra organizacja pracy własnej

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

- kierowanie pracą Biura Rady;
- zapewnienie właściwej organizacji pracy w zakresie terminowości i toku wykonywania zadań w starostwie;
- koordynowanie opracowywania projektów aktów prawa Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu;
- nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;
- koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;
- zapewnienie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę

4. Warunki zatrudnienia:

1. wymiar czasu pracy – pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy;

2. miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,

3. praca biurowa przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner,

4. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – bariery architektoniczne (schody – brak windy);.

5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

3. kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy;

4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;

5. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego;

9. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku;

10. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego1 (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

11. kserokopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

1 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Sposób składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24 w punkcie kancelaryjnym pok. nr 21 – parter z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu
w terminie do 9 czerwca 2020 roku do godz. 16.30.

2. Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone podpisem kandydata.

3. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

4. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą decyduje data wpływu oferty (nie data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

7. Informacje dodatkowe:

- Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
- Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sp walbrzych.dolnyslask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy Al. Wyzwolenia 24.
- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił więcej niż 6%

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
1
17%
Hahaha
1
17%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
4
67%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (7) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group