Poniedziałek, 15 sierpnia
Imieniny: Marii, Napoleona
Czytających: 3350
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat wałbrzyski: XXVI Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego za nami

Czwartek, 30 marca 2017, 15:15
Aktualizacja: Piątek, 31 marca 2017, 8:03
Autor: Robert Bajek
powiat wałbrzyski: XXVI Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego za nami
Fot. Robert Bajek
Dzisiaj w sali konferencyjnej wałbrzyskiego Starostwa Powiatowego odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

Po otwarciu sesji, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji nastąpiły dwa sprawozdania: sprawozdanie z działalności oraz realizowanych zadań w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu za 2016 rok, które przedstawiła dyrektor wałbrzyskiego PUP Marzena Radochońska i informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok, którą przedstawił p. o. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu Krzysztof Szyszka.

Następnie zaprezentowana została Lokalna Strategia Rozwoju w latach 2016-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU, z którym to Stowarzyszeniem współpracuje wałbrzyskie Starostwo Powiatowe. Głównym celem strategii w latach 2016-2022 jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, oparty na wykorzystaniu zasobów obszaru a jako cele szczegółowe wymienione zostały takie elementy jak atrakcyjny turystycznie region z zadbaną przestrzenią publiczną i środowiskiem, aktywna, zintegrowana i świadoma ekologicznie społeczność lokalna, aktywne, innowacyjne podmioty gospodarcze tworząca miejsca pracy, wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych i rozwijanie podmiotów gospodarczych w kluczowych dla regionu branżach.

W najbliższym czasie KWIAT LNU planuje wsparcie i nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej - pula środków wynosi tu 325 000 złotych, konkurs otwarty: infrastruktura turystyczna, zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby rekreacyjne i kulturalne - pula środków na turystykę wynosi 180 000 złotych, a na zagospodarowanie przestrzeni 100 000 złotych i konkursy grantowe na warsztaty i działania ekologiczne, gdzie pula środków wynosi 150 000 złotych.

Po zakończeniu prezentacji przystąpiono do kolejnych punktów sesji. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu pomiędzy Sesjami wywołało dyskusję na temat odwołania Piotra Kubickiego z funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju, przy czym nie chodziło o samo odwołanie Piotra Kubickiego, bo co do tego większość radnych była zgodna, ale o zapis stwierdzający, że dyrektor został odwołany na wniosek Radnych zasiadających w Komisji Oświaty. Mirosław Potapowicz stwierdził, że przy braku sprzeciwu wniosek został przyjęty przez aklamację, czemu zaprotestował Leonard Górski twierdząc, że zgłaszał w tej sprawie sprzeciw. Radna Ewa Woźniak dowodziła, że Starostwo jako organ prowadzący odpowiada za zły wybór dyrektora, a radny Marek Tarnacki zwracał uwagę, że za zarządzanie szkołą i panującą w niej sytuację odpowiada nie tylko dyrektor, ale również organ prowadzący. Ostatecznie uściślono, że decyzja o odwołaniu dyrektora została podjęta przez Zarząd Rady Powiatu, gdyż leży w jego kompetencjach.

Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, w którym planowany deficyt ma wynieść przeszło 8 milionów złotych, a jego pokrycie ma stanowić zwiększenie dochodów i kredyt na kwotę ponad 4 miliony złotych. W tym punkcie Grzegorz Walczak zwrócił między innymi uwagę na planowany zakup sprzętu scenicznego za kwotę 25 000 złotych dowodząc, że jest to niepotrzebne, gdyż gminy, na terenie których Powiat organizuje imprezy, posiadają własne sceny lub miejsca umożliwiające przeprowadzenie imprezy. Mirosław Potapowicz udowadniał natomiast, że powiat wałbrzyski musi płacić za wynajęcie sceny i tańszym rozwiązaniem będzie jej jednorazowy zakup. Ostatecznie uchwała została przyjęta 14 głosami "za", przy 1 głosie "przeciw", 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Duże kontrowersje powstały wokół dofinansowania przez Starostwo Powiatowe planowanej inwestycji w Jedlinie-Zdroju, zakładającej między innymi budowę wieży widokowej na Górze Borowa. Całość projektu to wydatek rzędu 1 100 000 złotych. Pierwotnie umowa dotyczyła współfinansowania projektu przez dwie jednostki samorządowe: Gminę Jedlina-Zdrój i Starostwo Powiatowe. Umowa zakładała inwestycję rzędu 800 000 złotych, wykonaną przez gminę Jedlina-Zdrój i wsparcie projektu kwotą 300 000 złotych przez Starostwo Powiatowe. Do projektu dołączyła też Gmina Wałbrzych ze wsparciem w wysokości 450 000 złotych, co przy planowanym wsparciu ze strony Starostwa pozawalałoby Gminie Jedlina-Zdrój zainwestować w projekt 350 000 złotych. Kontrowersji nie wzbudziły jednak kwoty, ale fakt zmian nazw projektu, umów i istniejących w nich zapisów, które powinny jasno wskazywać na współinwestorów oraz promować powiat wałbrzyski. Ostatecznie uznano, że istniejące zapisy należy doprecyzować, aby umowa mogła zostać podpisana i zrealizowana. O tej sprawie już po zakończeniu obrad mówił Jacek Cichura - Starosta Powiatu Wałbrzyskiego:

- Kierujemy się zasadami transparentnymi. Jeżeli Burmistrz Miasta Szczawno-Zdrój występuje do nas o dotację na kompleks rekreacyjno-sportowy, to oczywiście zostaje udzielone wsparcie z Powiatu. Pan Burmistrz Marek Fedoruk zaprasza mnie jako osobę, która reprezentuje Powiat i jasno artykułuje: "Dziękuję za wsparcie", ponieważ jest to uczciwa zasada w samorządności. Dziwię się, że pan Burmistrz Jedliny-Zdrój, były starosta, nie pamięta o elementarnych kwestiach. I tu nie chodzi o Starostę Wałbrzyskiego Jacka Cichurę, to chodzi o wszystkich. Społeczeństwo musi zdawać sobie sprawę, że jeżeli idą środki publiczne na jakąkolwiek pomoc, mają prawo wiedzieć skąd ten projekt jest finansowany. Nie możemy dopuścić, żeby pieniądze były po raz kolejny wydawane i nikt o tym nie będzie wiedział, bo znowu nam zarzucą, że marnotrawimy pieniądze, albo wydatkujemy je niezgodnie z przeznaczeniem. Stosujemy jasną zasadę: promujemy Powiat Wałbrzyski. Taka wieża widokowa również jest promocją. Nie pozwolę, żebyśmy przemilczali tak ważną kwotę dotacji. Dziwię się burmistrzowi, który był starostą. Jest mi przykro, że tak jest. Dziwię się że radny Kamil Orpel zapomina o zasadach elementarnych. Wszystkim zależy na promocji Powiatu, a tym bardziej powinno zależeć radnym.

Punkty mówiące o rozpatrzeniu i podjęciu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/76/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017-2027, rozpatrzeniu i podjęciu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, rozpatrzeniu i podjęciu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Gminą Stare Bogaczowice budowy chodników przy drodze powiatowej Nr 3464D w Starych Bogaczowicach, rozpatrzeniu i podjęciu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku oraz rozpatrzeniu i podjęciu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie prowadzenia obsługi i zarządzania środkami finansowymi Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego zostały przyjęte niemal jednogłośnie.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 i sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zostały przyjęte przez aklamację. W punkcie obejmującym interpelacje i zapytania Kamil Orpel zwrócił się do Zarządu z prośbą o pisemną odpowiedź na pytanie dotyczące zasad wydawania środków, przyznawanych w ramach uchwały budżetowej na wydarzenia kulturalne i sportowe. Na zakończenie Jarosław Buzarewicz złożył oświadczenie Klubu Radnych PO, w którym Radni odnosząc się do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie Marka Tarnackiego, uznając w oświadczeniu działania Zarządu za niewłaściwe. Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski określił to jako manipulację faktami i argumentował, że Powiat odzyskał pas gruntu, na którym może powstać na przykład chodnik. Jarosław Buzarewicz stwierdził, że decyzja SKO jest jasna i ostateczna.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (15) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group