Piątek, 30 września
Imieniny: Hieronima, Zofii
Czytających: 3260
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Filharmonia organizuje konkurs fotograficzny

Wtorek, 7 sierpnia 2012, 10:35
Aktualizacja: 10:37
Autor: opr. PAW
Wałbrzych: Filharmonia organizuje konkurs fotograficzny
Fot. organizatorzy
„Koncerty w plenerze 2012" – orkiestra Filharmonii Sudeckiej podczas występów – to tematyka konkursu fotograficznego.

Organizatorem konkursu jest Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu. Celem konkursu jest zachęcenie do poznania przygotowań, których zwieńczeniem jest koncert plenerowy orkiestry symfonicznej oraz wzbudzenie zainteresowania taką formą obcowania z muzyką. Istotą konkursu jest wyłonienie przez komisję powołaną przez organizatora najciekawszych prac spośród nadesłanych na konkurs. Najwyżej ocenione zostaną prace, w których autorzy najlepiej oddadzą specyfikę plenerowych koncertów orkiestry symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, zachowując jednocześnie wysoki poziom techniczny i artystyczny zdjęć.

Prace mogą pochodzić z jednego, wybranych lub wszystkich koncertów Filharmonii Sudeckiej, wymienionych poniżej:
- Letnia Serenada, 11 sierpnia, Wałbrzyski Rynek,
- Turniej Tenorów, 19 sierpnia, Hala Spacerowa, Szczawno-Zdrój,
- Koncert operowo-operetkowy, 26 sierpnia, Skansen w Pstrążnej.

Uczestników konkursu obowiązuje zakaz używania lamp błyskowych podczas wykonywania zdjęć. Nie będą mieli również wstępu do miejsc wydzielonych (scena, garderoby). Fotografujący obowiązani są do przestrzegania poleceń służb porządkowych i organizatora.

W konkursie może brać udział każda osoba zajmująca się fotografią w sposób zawodowy lub amatorski, która ukończyła 14 rok życia, z wyjątkiem członków komisji i pracowników organizatora. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie. Nadesłanie prac na konkurs nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do wystawy. Poza postanowieniami zawartymi w regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie konkursu, pochodzące od organizatora, zamieszczane na jego stronie internetowej http://filharmonia-sudecka.pl/.

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z konkursem będzie organizator, który będzie posiadał prawo publikowania (internet, media) listy uczestników biorących udział w konkursie wraz z podaniem osiągniętych przez nich wyników w konkursie oraz zdjęciami prac nagrodzonych.

Prace, które nie spełnią wymogów regulaminowych, nie będą oceniane. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac we wszelkich materiałach reklamowych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, których doznał lub mógł doznać uczestnik konkursu w trakcie wykonywania zdjęć plenerowych koncertu Orkiestry Symfonicznej.

Zasady Konkursu:

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą od dnia 12 sierpnia do 14 września 2012 roku.

2. Skład komisji konkursowej:
- Tadeusz Rupociński - emerytowany muzyk Filharmonii Sudeckiej, członek Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego, członek Komisji Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej wałbrzyskiego oddziału PTTK,
- Ryszard Wyszyński - fotografik,
- Arkadiusz Grudzień – fotografik,
- Mirosław Michalak - fotografik.

3. Posiedzenie Komisji i wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do 3 września 2012 roku.

4. Przewidziane nagrody:
 1. nagroda – Abonament na I. miejsce w sezonie 2012/2013,
 2. nagroda – Abonament na II. miejsce w sezonie 2012/2013,
 3. nagroda – 3 bilety na I. miejsce podczas koncertów „A” w sezonie 2012/2013.

5. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w podczas koncertu w siedzibie Organizatora. Termin zostanie podany do publicznej wiadomości. Laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.

6. O wynikach Uczestnicy zostaną powiadomieni telefoniczne lub mailowo. Wyniki konkursu zostaną zamieszone również na stronie internetowej Organizatora. Decyzja Komisji jest decyzją ostateczną. Uczestnikom nie przysługuje od niej odwołanie.

7. Nagrodzone prace prezentowane będą w Holu Filharmonii od dnia 21 września 2012 roku.

8. W przypadku nieobecności laureata nagrody zostaną wysłane w sposób uzgodniony z laureatem i na jego koszt.

9. Nagrody nieodebrane przez Uczestników Konkursu w terminie do 1 listopada 2012 r. przepadają.

Zasady uczestnictwa:

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) wykonać osobiście zdjęcia o tematyce objętej Konkursem i dostarczyć je na adres Organizatora
b) wszystkie materiały należy dostarczyć do Organizatora w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”,
c) w kopercie z dopiskiem należy umieścić:
- zamkniętą kopertę, opisaną godłem, zawierającą wypełnioną Kartę uczestnictwa oraz podpisane
oświadczenia,
- płytę CD, opisaną godłem, zawierającą zdjęcia konkursowe w formacie JPG (zapisane bez kompresji), o wymiarach min. 1600 x 1200 pikseli,
- odbitki fotografii, z których każdą należy opisać tytułem (i numerem, jeżeli stanowi część cyklu) a także godłem uczestnika.
- jako wydruk, prace nie mogą przekraczać wymiarów o formacie 15 x 21 cm. W przypadku oprawy pracy w passe-partout rozmiar nie może przekraczać wymiarów 15 x 21 cm wraz z passe-partout. Oprawa pracy w passe-partout nie jest konieczna.

2. Maksymalna ilość nadsyłanych prac: 5.

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.

4. Podczas obróbki zdjęć dopuszczalne są jedynie zabiegi stosowane w fotografii analogowej.

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
- Każdy Uczestnik, zgłaszając swoje prace do konkursu tym samym oświadcza, że zdjęcia zgłoszone do konkursu nie naruszają prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm.

6. Prace laureatów konkursu oraz zakwalifikowane do Wystawy przechodzą na własność Organizatora, pozostałe prace można odebrać w ciągu miesiąca od dnia otwarcia wystawy pokonkursowej.

7. Z tytułu wykorzystania zdjęć nadesłanych w ramach Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie Uczestnicy zobowiązują się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatora.

8. Prace można dostarczyć pocztą wysyłkową, lecz Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia powstałe podczas przesyłki.

9. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://filharmonia-sudecka.pl

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

11. Przyznawane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

12. Niniejszy konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group