Niedziela, 7 sierpnia
Imieniny: Doroty, Kajetana
Czytających: 3565
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION: Kolejne TAK dla Zlecania Działań Aktywizacyjnych

Piątek, 5 maja 2017, 10:25
Autor: red
REGION: Kolejne TAK dla Zlecania Działań Aktywizacyjnych
Fot. użyczone
Zlecanie działań aktywizacyjnych podmiotom niepublicznym okazało się być jednym z istotnych narzędzi w procesie przywracania bezrobotnych na rynek pracy.

Rozwiązanie to przyniosło na Dolnym Śląsku efekty w postaci zatrudnienia ponad 800 osób (z grupy 1510 bezrobotnych oddalonych od rynku pracy), z których blisko 200 utrzymało zatrudnienie ponad 6 miesięcy. Niestety aktywizacja osób bezrobotnych prowadzona przez agencje zatrudnienia ma zostać ograniczona. Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan zabiegają o kontynuowanie realizacji instrumentu zlecania działań aktywizacyjnych w 2017 roku i latach następnych.

Aktywizacja osób bezrobotnych prowadzona przez agencje zatrudnienia ma zostać ograniczona, na co wskazuje plan wydatków Funduszu Pracy na 2017 rok. Plan wydatków nie przewiduje bowiem wystarczających środków finansowych na realizację kolejnych projektów, mimo że zlecanie działań aktywizacyjnych podmiotom niepublicznym może stanowić ważne uzupełniające wobec działań Powiatowych Urzędów Pracy narzędzie w procesie przywracania bezrobotnych na rynek pracy.

Z inicjatywy Dolnośląskich Pracodawców Zespół ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego przyjął w marcu uchwałę w sprawie rekomendowania Radzie Dialogu Społecznego wystąpienia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o kontunuowanie realizacji tego instrumentu.
- Dalsze finansowanie zlecania działań aktywizacyjnych pozwoli na wsparcie działań powiatowych urzędów pracy w aktywizacji osób, które poprzez długotrwałe bezrobocie, problemy społeczne, niskie kwalifikacje oddaliły się od rynku pracy. Należy podkreślić, że zlecone działania aktywizacyjne podejmowane przez podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nie są konkurencyjne, ale komplementarne względem tych stosowanych przez urzędy pracy - mówi Artur Sawrycz, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.

- W perspektywie rosnącego problemu z dostępem do kapitału ludzkiego, nieodpowiednia polityka interwencyjna na rynku pracy może spowodować niekorzystne, daleko idące konsekwencje dla rozwoju firm. Dlatego też, pozostawienie finansowania tzw. partnerstwa publiczno-prawnego przy aktywizacji jest tak ważne. Skuteczna aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w tym długotrwale bezrobotnych stanowiących obecnie ponad 90% osób w rejestrach PUP, może okazać się jednym z ważniejszych remedium na sygnalizowane braki kadrowe dolnośląskich przedsiębiorstw – dodaje.

Co oznacza zlecanie działań aktywizacyjnych?

Działania aktywizacyjne to pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez osobę bezrobotną odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej.

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy miały możliwość przekazania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego agencjom zatrudnienia realizacji działań aktywizacyjnych. Po określeniu zakresu i warunków zlecania działań aktywizacyjnych i wyłonieniu jednej agencji zatrudnienia dla całego województwa zawierana była trójstronna umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych pomiędzy marszałkiem województwa, powiatowymi urzędami pracy oraz wybranym realizatorem.

Istotą zlecania działań aktywizacyjnych jest przekazanie do aktywizacji grup osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, wymagających większego zaangażowania i indywidualnej pomocy. Doświadczenia pokazują, że dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy warto poszukiwać alternatywnych form aktywizacji, bardziej nowatorskich i skutecznych, które może zapewnić sektor niepubliczny.

Dlaczego warto zlecać usługi aktywizacyjne?

Zlecanie usług aktywizacyjnych jest rozwiązaniem stosowanym w Polsce zaledwie od 3 lat i w związku z tym obarczonym pewną dozą niedoskonałości, pomimo tego warto je kontynuować poprawiając jego zasady i reguły. Urzędy pracy obciążone są wieloma zadaniami i mają ograniczone możliwości w doborze form i środków wsparcia. Na jednego doradcę w urzędach pracy przypada ponad kilkaset bezrobotnych (200-600 w zależności od powiatu). Z tego względu trudno jest im skutecznie aktywizować osoby długotrwale bezrobotne najbardziej oddalone od rynku pracy, a obecnie stanowią one ponad 90% osób bezrobotnych.

Niepubliczne agencje zatrudnienia mają z kolei dużą swobodę w stosowaniu różnorodnych rozwiązań aktywizujących osoby bezrobotne, którym w odnalezieniu się na rynku pracy przeszkadzają nie tylko bariery związane z kompetencjami, kwalifikacjami, czy brakiem doświadczenia, ale również te natury społecznej czy psychologicznej. W podmiotach niepublicznych jeden doradca zajmuje się aktywizacją ok. 60-70 osób bezrobotnych, co pozwala na zindywidualizowaną i intensywną opiekę nad każdym z nich.
Prywatne agencje zatrudnienia z powodzeniem stosują pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, wsparcie logistyczne, organizują dojazdy do pracy bądź dofinansowanie do przejazdów i zakwaterowania, zapewniają wsparcie w kontaktach z pracodawcą, pomoc prawną, pomoc psychologiczną, wsparcie finansowe na m.in. na opiekę nad dzieckiem, zakup materiałów edukacyjnych, czy wizyty u lekarzy specjalistów.

Zlecanie usług aktywizacji niepublicznym agencjom zatrudnienia może zapewnić stałe, kompleksowe i zindywidualizowane podejście do realizowanego wsparcia. Dzięki stosowaniu odpowiednio dopasowanych metod, form i narzędzi pracy, uczestnicy działań aktywizacyjnych są przygotowani do objęcia konkretnego stanowiska u konkretnego pracodawcy, gotowi i zmotywowani do pracy.
Należy dodać, że zlecanie usług aktywizacyjnych funkcjonuje w modelu finansowania opartym na efektach co oznacza, że agencja zatrudnienia otrzymuje 80% wynagrodzenia za efekty zrealizowanych działań aktywizacyjnych, czyli za skuteczne zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia przez osobę bezrobotną. Zabezpieczenie finansowania tych usług nie oznacza równocześnie przymusu ich stosowania, nie są one bowiem obligatoryjne dla publicznych służb zatrudnienia, a zatem, każde województwo i każdy Powiatowy Urząd Pracy samodzielnie decyduje czy chce wykorzystać tą formę aktywizacji zawodowej i współpracy z Agencjami Pośrednictwa Pracy czy też nie.

Czym wyróżnia się zlecanie działań aktywizacyjnych?

- Realizacja procesu aktywizacji bezrobotnych przez niepubliczne służby zatrudnienia charakteryzuje się m.in.:
- stałym monitoringiem efektów i skuteczności działań,
- szybkim reagowaniem na bieżące potrzeby zatrudnieniowe pracodawców
- zapewnieniem szkoleń pod potrzeby konkretnego pracodawcy
- przeprowadzaniem audytów personalnych (kompetencyjnych) w firmie
- zindywidualizowanym podejściem do bezrobotnego zapewnionym przez opiekunów-specjalistów w aktywizacji i reintegracji zawodowej
- wsparciem bezrobotnego przez psychologa, terapeutę, prawnika.

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group