Piątek, 10 lipca
Imieniny: Amelii, Antoniego, Filipa
Czytających: 2239
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

List Rady Powiatu do Rzecznika Praw Obywatelskich

Wiadomości: Wałbrzych
Czwartek, 1 września 2011, 15:46
Aktualizacja: Piątek, 9 września 2011, 9:47
Autor: RED
Fot. użyczone
Dążenia Romana Szełemeja do przywrócenia Wałbrzychowi „grodzkości” od początku wzbudziły niepokój wśród powiatowych radnych i pracowników starostwa. Napięcie narasta, bo prezydent na każdym kroku przypomina o swoich, w tej kwestii, działaniach.

Rada Powiatu Wałbrzyskiego postanowiła zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z prawem działań mających doprowadzić do przywrócenia grodzkości Wałbrzychowi od 1 stycznia 2012 roku. Wątpliwości radnych został zawarty w liście do RPO, który publikujemy w całości.

Wałbrzych, dnia 31 sierpnia 2011 roku

OBR.0004.15.2011
Pani
Prof. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
IV Kadencji

W imieniu Rady Powiatu Wałbrzyskiego w oparciu o art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich ( t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 14, poz. 147) zwracam się z wnioskiem o podjęcie sprawy do rozpoznania, po zapoznaniu się z niżej opisanym jej stanem faktycznym i prawnym, gdyż w ocenie organu samorządu terytorialnego jakim jest Rada Powiatu Wałbrzyskiego może nastąpić naruszenie wolności i praw obywateli, a przede wszystkim zasady równego traktowania podmiotów.

Przedmiotowy wniosek dotyczy niepokoju radnych oraz mieszkańców regionu objętego zasięgiem Powiatu Wałbrzyskiego o przyszłość Powiatu Wałbrzyskiego w obecnym jego zasięgu administracyjnym oraz realizowanych przez niego zadań. Niepokój ten jest wynikiem zapowiedzi i zapewnień nowo powołanego Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja o odzyskaniu przez Miasto Wałbrzych grodzkości - w terminie już od 1 stycznia 2012 roku. Jak twierdzi Prezydent – na akcie sankcjonującym tę zmianę administracyjną – „brakuje jedynie podpisu Premiera”.

Sytuacja ta jest dla Rady Powiatu Wałbrzyskiego w obecnym stanie prawnym niedopuszczalna i zagrażająca podstawowym zasadom praworządności.
Jakkolwiek by nie uzasadniając potrzeby dokonania takiej zmiany dla dobra Miasta Wałbrzycha, to jednak przede wszystkim należy przestrzegać procedury takich zmian, a co w twierdzeniach Prezydenta Szełemeja jest zbędne i ma zostać pominięte.

Dodatkowo – poza koniecznymi ( według Rady Powiatu Wałbrzyskiego) procedurami związanymi z tymi zmianami – wskazać należy na sytuacje tej Rady Powiatu i tworzących ją radnych, którzy po dokonaniu zmian w zakresie odzyskania przez Miasto Wałbrzych statusu grodzkości utracą swoje funkcje radnych, a 20 radnych spośród nich, będących mieszkańcami Wałbrzycha – nie będzie miało możliwości wzięcia udziału w nowo rozpisanych wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego, aż do upływu obecnie trwających kadencji – jednak już tylko do Rady Miasta Wałbrzycha.
Tak więc będzie tu pogwałcenie ich praw, zasady równego traktowania, a przede wszystkim zaufania i oczekiwań ich elektoratu.

Biorąc pod uwagę powyższe – w imieniu radnych Powiatu Wałbrzyskiego – wnioskuję o podjęcie sprawy przez Rzecznika celem zbadania sprawy pod względem przestrzegania praworządności, tj. zachowania procedur przewidzianych dotychczasowymi przepisami prawa , a także rozstrzygnięcia kwestii leżących na zmieniającym przynależność terytorialną – mienia i jednostek organizacyjnych, zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaciągniętych w związku z realizacją zadań publicznych na terenie zmieniającym przynależność terytorialną, a wreszcie pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań na rzecz terenu zmieniającego przynależność.

I tak systematyzując w ujęciu historycznym i prawnym:
Z dniem 1 stycznia 2003 roku, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku ( Dz. U. Nr 93, poz. 821) nastąpiło włączenie terytorium Miasta Wałbrzycha do Powiatu Wałbrzyskiego.

Od tego momentu Miasto Wałbrzych podejmowało liczne próby odzyskania praw powiatu grodzkiego, i choć w poprzednich latach mogłoby to być uzasadnione, to obecnie ze względu na duży rozwój Powiatu Wałbrzyskiego, a także przeprowadzone i prowadzone olbrzymie inwestycje bezpośrednio w Gminie Wałbrzych – na zadaniach Powiatu Wałbrzyskiego – zmiana taka nie znajduje już uzasadnienia.

Dla Rady Powiatu Wałbrzyskiego – do chwili ostatnich wypowiedzi nowego Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja – istotna była odpowiedź w tej sprawie sekretarza stanu Pana Tomasza Siemoniaka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na zapytanie nr 9414 posłanki Anny Zalewskiej, a którą pozwolę sobie w części przywołać do niniejszego wniosku:
(…) W 2010 r. do ministra spraw wewnętrznych i administracji wpłynął wniosek Rady Miasta Wałbrzycha o wyłączenie gminy o statusie miasta Wałbrzych z powiatu wałbrzyskiego i przyznanie jej na powrót statusu miasta na prawach powiatu. Przeprowadzona w MSWiA analiza wykazała, że przesłany przez wojewodę dolnośląskiego wniosek nie spełniał wszystkich kryteriów formalnych określonych w ustawie o samorządzie powiatowym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 944, z późn. zm.).
Do braków formalnych uniemożliwiających dalsze procedowanie przedmiotowego wniosku należy zaliczyć:
- niedołączenie opinii Rady Miasta Wałbrzych oraz Rady Powiatu Wałbrzyskiego, o których mowa w art. 3b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym;
- załączenie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2007 r., które nie może zostać uznane za spełnienie wymogu zawartego w wymienionym wyżej art. 3b ust. 1 pkt 2. Lokalna społeczność, wyrażając w ramach konsultacji swoją opinię, działa w oparciu o znaną jej wiedzę, w tym także w oparciu o istniejący w danej chwili stan prawny; w 2007 r. nie istniała prawna możliwość wyłączenia gminy o statucie miasta Wałbrzych z powiatu wałbrzyskiego i nadania jej statusu miasta na prawach powiatu, możliwość taka pojawiła się z dniem 1 sierpnia 2009 r. w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o samorządzie powiatowym;
- zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 wymienionego na wstępie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania wniosek zawierać winien stanowisko wnioskodawcy odnośnie spełnienia wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym przesłanek mówiących o tym, że zmiana granic powiatu dokonywana jest w sposób zapewniający powiatowi terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. Wniosek Rady Miasta Wałbrzycha zawiera stanowisko wnioskodawcy jedynie odnośnie spełnienia ich przez miasto Wałbrzych, choć wniosek w naturalny sposób pociąga za sobą zmianę granic powiatu wałbrzyskiego i wydaje się, że rzutować będzie na zdolność wykonywania przezeń zadań publicznych;
- podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności i powierzchni terenu, którego wniosek dotyczy, zostały przedstawione we wniosku w sposób niewystarczający. Dane te odnoszą się bowiem jedynie do części terenu objętego wnioskiem, tj. samej gminy o statusie miasta Wałbrzych, choć wniosek obejmuje także teren powiatu wałbrzyskiego.
Niezależnie od powyższych formalnoprawnych przeszkód należy zauważyć, że sprawa przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu ma niezwykle skomplikowany i wielowątkowy charakter. Z przekazanych dotychczas danych wynika między innymi, że wystąpić może znaczne zagrożenie dla finansów powiatu wałbrzyskiego. Niebezpieczeństwo przekroczenia przez jedną z jednostek dopuszczalnych granic długu publicznego nakazuje podejście do projektu ze szczególną odpowiedzialnością, zwłaszcza że obecne warunki natury ekonomicznej stanowią znaczne utrudnienie dla poszukiwania możliwych rozwiązań.
Należy także podkreślić, że minister spraw wewnętrznych i administracji zobowiązany został do przedkładania Radzie Ministrów wniosków dotyczących zmian w podziale terytorialnym jedynie w przypadku obopólnej zgody zainteresowanych jednostek. Przy braku takiej zgody wnioski mogą być przedkładane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że pozytywne rozpatrzenie wniosku o wyłączenie gminy Wałbrzych z powiatu wałbrzyskiego oraz przyznanie jej statusu miasta na prawach powiatu możliwe jest po spełnieniu wymaganych kryteriów formalnych. W przypadku złożenia wniosku przez Radę Miasta Wałbrzych w bieżącym roku obowiązująca w tym zakresie procedura wynikająca z ustawy o samorządzie powiatowym przesądza, że rozporządzenie w tej sprawie musiałoby zostać wydane do dnia 31 lipca 2011 r.”
Jednakże pomimo powyższych wyjaśnień - opartych o wskazane przepisy prawa – Prezydent Szełemej – podtrzymuje swoje stanowisko, przywołując je we wszystkich wystąpieniach medialnych – iż decyzja taka zostanie usankcjonowana jeszcze w tym roku, a formalno-prawnie grodzkość zostanie przekazana do Miasta Wałbrzycha z dniem 1 stycznia 2012 roku. W swoich wypowiedziach pomija całkowicie okoliczność tego, że byłoby to kształtowanie jednego samorządu kosztem drugiego, którego sytuacja jest bardzo dobra, który w sposób bardzo prężny realizuje przypisane mu ustawą zadania, którego obecna sytuacja finansowa jest korzystna dla ich dalszej realizacji.
W tej sytuacji – oznaczałoby to, że decyzja Prezesa Rady Ministrów rozstrzygałaby wyłącznie o przeniesieniu własności i ewentualnie praw majątkowych; całość zobowiązań pozostałaby przy dotychczasowej jednostce samorządu tj. Powiecie. Pojawia się tu pytanie, na ile takie rozwiązanie jest zgodne z konstytucyjnymi standardami oczekiwanymi w demokratycznym państwie prawa. Należy tu przyjąć, że taka decyzja byłaby wywłaszczeniem, a zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Trybunał w swoim orzecznictwie podzielił wyrażane w doktrynie stanowisko, iż pojęcie wywłaszczenia, zawarte w art. 21 ust. 2 Konstytucji winno być rozumiane szeroko, a mianowicie jako „wszelki pozbawienie wolności (…) bez względu na formę ( fragment zacytowany w wyroku TK z 14 marca 2000 r. , sygn. P 5/99, publ. OTK ZU 2000r. Nr 2, poz. 60, s.257). Niestety obecne przepisy prawa nie przewidują żadnego odszkodowania dla jednostki samorządu terytorialnego tracącej część majątku. Uznać zatem należy, że art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie w jakim dopuszcza pozbawienie jednostki samorządu terytorialnego mienia bez słusznego odszkodowania jest niezgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP. Już z wstępnych ustaleń wynika, ze deficyt Powiatu Wałbrzyskiego po wydzieleniu gminy Wałbrzych wzrośnie do 200%.
Dopuszczenie do zmian administracyjnych z pogwałceniem wyżej wskazanych procedur, oraz doprowadzenie do uniemożliwienia realizacji zadań własnych przez Powiat Wałbrzyski, jak również pozbawienie funkcji radnego w stosunku do 15 radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego w trakcie trwania kadencji, wybranych w demokratycznych wyborach, może prowadzić do podważenia pewności prawa, funkcjonowania tego prawa na zasadach słuszności, a co może kolidować z realizacją założeń państwa prawa ( art. 2 Konstytucji)
Tak więc – korzystając z przesłanek wynikających z ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich – w imieniu Rady Powiatu Wałbrzyskiego – składam wniosek o podjęcie koniecznych działań celem zapobieżenia naruszenia praw obywateli Powiatu Wałbrzyskiego oraz zasad równego traktowania w zakresie posiadanych uprawnień.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk

Załączniki:
4 artykuły prasowe + pismo Wójta Gminy Stare Bogaczowice

Do wiadomości:
1. adresat
2. Pan Donald Tusk
Premier Rzeczpospolitej Polskiej

Czytaj również

Komentarze (45) Dodaj komentarz

~ 1-09-2011 15:56
sierpem i młotem...
~ 1-09-2011 16:17
"czerwoni" boją się o swoje ciepłe posadki?
~lolek 1-09-2011 16:27
"Tak więc będzie tu pogwałcenie ich praw, zasady równego traktowania, a przede wszystkim zaufania i oczekiwań ich elektoratu." Elektorat to by najchętniej wyciepał wszystkie te rady, które opłacamy ze swoich podatków... a tak to trzeba karmić kilkudziesięciu darmozjadów, którzy popijają wódeczkę za nasze pieniądze.
~che 1-09-2011 16:28
może niekoniecznie boją się o swoje posady, co patrzą racjonalnie na powiat. Szełemej chce, ale to nie znaczy, że będzie to korzystne dla całej reszty. Sama grodzkość nie rozwiąże problemów Wałbrzycha, a o tym chyba nasz łaskawca nie wie.. albo szykuje sobie powód do rezygnacji w listopadzie;)
~nie xionc 1-09-2011 16:28
No to teraz błysnęli.
~aa 1-09-2011 16:44
Co nas obchodzi powiat! Wałbrzych się liczy, bo to duże miasto i grodzkość jest zrozumiała!
~Gastro 1-09-2011 16:46
Walbrzych i tak bedzie mial dwa powiaty,dobrze ze p.Szelemej to zalatwi w koncu.Poza tym to nie wejdzie w koalicje z postkomuna jak jego poprzednik i dlatego boja sie pospadac na pysk ze swoich stolkow. Beda nowe wybory i dostana sie na radnych kompetentni ludzie a nie spadochroniarze jak niewybieralny Lawski i inne kolesiostwo,won do uczciwej roboty a jak nie to poszukac jej na lokalnym rynku pracy. Choc wiadomo ze ci ktorzy rzadza w tym "powiecie"maja swoje interesy,woza sie jak diabli i z glodu nie zdechna. Koniec panowie nadchodzi,szykujcie kartony do spakowania i zeby was wiecej nie trzeba bylo ogladac. WON CZERWONI!!!
~ 1-09-2011 17:11
To tylko obawa o stoleczki a do roboty przy sprzataniu ulic a jak nie to na ogrodowa po zasilek tak jak pozwalniani z porcelany Ksiaz z kopaln i innych pozamykanych zakladow w Walbrzychu, czemu wtedy Heretyk i jemu podobni nie walczyli u rzecznika i u wladz u gory aby ratoeac miejsca pracy.A z jakiej opcji politycznej jest ten przewodniczacy rady co tak walczy ote stolki moze mi ktos podac
~Starobogaczewiczanka 1-09-2011 17:12
Odsuniecie od korytka bardzo boli ! Gdzie Heretyk dostanie taka "fuche" ? Moze Swieczkowski go przygarnie pod swoje tluste skrzydelka?
~ 1-09-2011 18:19
czerwone popaprańce
~ 1-09-2011 18:20
Pan Heretyk zawsze moze zostac dyrektorem Teatru Dramatycznego
~MaRcO 1-09-2011 18:20
Heretyk, Ławski głupia banda decydentów, która boi się o swoje stanowiska. Beznadziejni głupiu ludzie, którzy w wyborach deklarują, że chcą działać dla dobra Wałbrzycha, a jak inni działają to trzęsą i boją się jak szczury z titanica. Jak widać pana ławskiego trafia szlag, że ktoś inny działa a on sam pierdzi w fotel!!! ŻAŁOSNI
~elj 1-09-2011 18:43
Nie uważacie, że lepsza niż obecnie kondycja miasta Wałbrzycha wpłynie pozytywnie na cały powiat? Zerknijcie, czy ludziom z przywrocławskich wiosek źle się żyje
~kuba 1-09-2011 18:52
Nigdy mieszkańcy Wałbrzycha nie powinni być w radzie powiatu.Bardzo ich tam dużo ,a większość to nieudacznicy i nieroby.
~Alan 1-09-2011 19:09
"...Rady Powiatu i tworzących ją radnych, którzy po dokonaniu zmian w zakresie odzyskania przez Miasto Wałbrzych statusu grodzkości utracą swoje funkcje radnych". Innymi słowy mówiąc Rada i radni zostaną bez pracy i jakże im żyć? Polecam udać się do Powiatowego Urzędu Pracy, przez starostwo prowadzonego. Coś się tam dla Was na kasie w markecie znajdzie:-)
~Alan 1-09-2011 19:10
A tak poza tym, to o odzyskaniu grodzkości mówi się od dawna, a prezydent Kruczkowski wspominał o tym przy każdej okazji (czyt. podczas każdej kampanii), więc skąd to nagłe przebudzenie?
~gal 1-09-2011 19:29
Czy w ramach oszczędności w spółkach miejskich pan Heretyk utrzyma stołek nikomu niepotrzebnego tam marketingowca?
~~~ 1-09-2011 19:37
A piszta na Berdyczów. Najpierw czerwońce łączyły powiaty(za Dyszkiewicza) a teraz protestują przeciwko rozdzieleniu? A może powiat ziemski wcale nie jest nikomu potrzebny, przekazać zadania gminom i po ptokach.
~gad 1-09-2011 20:19
raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę
~benkmen 1-09-2011 20:21
Jak Piotr Rozmodlony wykrzykiwał na temat odzyskania grodzkości, to Rada Powiatu nic się nie odzywała. Jest to trudnie do przemilczenia, dlaczego wtedy milczała.
~ekspert 1-09-2011 20:26
powiaty są zbędnym ogniwem reformy samorządowej, przejadają pieniądze. Zadania powiatu można robić z poziomu Gmin i porozumień między gminami. Jest taniej i sprawniej. i odpowiada Wójt, burmistrz lub Prezydent a nie Zarząd czyli nikt
~olo 1-09-2011 21:54
ej POkemony czemu plujecie na czerwonych przecież wasze kochane PO w Wałbrzychu ma koalicję z PO Zastanówcie się co piszecie nie wolno opluwać koalicjanta waszej PO bo opluwacie tez przy okazji ich oraz i siebie
~ 1-09-2011 22:49
Noooooooooooo to mi się podoba. Znikną Pawlaki Kargule z wałbrzyskiej rady powiatu bo zniknie rzeczona rada, tylko gdzie się teraz będą kłócić o kierunek wiatru, czyli o nic ? Pod budką z piwem ? A nieeee - przecież w Bohemie szefa, przecież postawi im to i owo i nie mam na myśli narządów :P
~&& 2-09-2011 7:50
Skok kasę Wałbrzycha żałosne ! Wałbrzych w budowie i odnowie moralnej kosztem mniejszych gmin gratuluje !
~miettek 2-09-2011 8:34
Co za bezczelne wystąpienie. Jak można otwarcie jako jeden z powodów wstrzymania odzyskania grodzkości przez Wałbrzych podać argument, że ktoś tam straci pracę! Kluczowa , od dawna wyczekiwane przez wszystkich grodzkość i trza znów uciąć sprawie łeb bo konieczne będą zwolnienia. Wyborcy uważnie przyglądaja się wam drogi heretyku...
~Limciu 2-09-2011 8:45
Powinni jeszcze dać pozew do Sądu Pracy :) Biedaczki ! Jak oni teraz wyżyją - skoro już zdążyli zapomnieć jak to jest pracować. Pewnie wszyscy popadną w depresję i pójdą na renty.
~ 2-09-2011 8:50
pogonic całe to starostwo na cztery strony wałbrzycha!!!!!!tylko sie osmieszyli tym listem
~pś 2-09-2011 9:17
to po prostu żałosne... żałosne i bezczelne, inaczej ująć tego nie można.
~Andrzej 2-09-2011 9:19
Myślę , Pan Prezydent ma na tyle silnej woli ,że nie ugnie się przed tymi ludżmi z powiatu , którzy nie są naszymi reprezentantami w żadnym wypadku . Nam wystarczy rada miejska w ratuszu z Prezydentem miasta . No i przywróci nam grodzkość jak obiecał Wałbrzyszanom . muszę stwierdzić , że ludzie ze starostwa mnie osobiście obrazili tym listem , bo my chcemy tylko przywrócenia grodzkości , a to oni dla swoich stołków zrobili powiat / połączyli miasto ze wsią / taki twór niespotykany .
~mario 2-09-2011 9:29
Słowo klucz to proporcja. Rada Powiatu Wałbrzyskiego liczy sobie 29 osób. I te osoby przedkładają swoje prawa obywatelskie (niechęć do pracy, łatwą kasę, przywileje, tutaj należy wybrać odpowiednią opcję) nad prawa około 25000 osób - WAŁBRZYSZAN, popierających Pana R.Szełemeja, który odzyskanie grodzkości wplótł w swój plan rządzenia miastem. Proszę pamiętać o tym przy jakichkolwiek wyborach, gdzie być może nazwiska tych 29 wspaniałych się jeszcze pojawią.
~ja 2-09-2011 11:19
Bidulki! Stracą łatwą kasę. Wielu z nich nigdy nie skalało się żadną pracą np. Marcin Nowak, syn Ryśka Nocnika Nowaka. Ale ma godnego nauczyciela. Tatuś nauczy go jak robić, żeby się nie narobić , a duuuuużo zarobić.
~~~~~~ 2-09-2011 11:22
Boją się o swoje posadki.Zostaną golasy bez niczego i bardzo dobrze.
~ 2-09-2011 15:56
a pewnie,ze bardzo dobrze,ze zostana bez niczego:)!!
~Inka9 2-09-2011 17:16
ale chrzanice... posadki, posadkami, ale inne gminy na tym stracą. a tu tylko MY, MY i MY wałbrzyszanie.
~Andrzej 2-09-2011 18:36
Do inka9 Ty chyba nie z Wałbrzycha . My po prostu chcemy aby Wałbrzych był po prostu znowu miastem a nie gminą ani wsią ani powiatem . Walbrzych to jest duże miasto 120 tys.ludzi , kumasz ? a co nam Wałbrzyszanom do innych gmin , już wystarczy tego ogłupiania ludzi .
~Jestem ZA 5-09-2011 17:45
Ja także jestem za grodzkością i likwidacją Rady Powiatu ze szczególnym wskazaniem Zarządu (ów). Zachowawczość tej instytucji , trwanie li tylko zamiast konkretnej pracy to kpiny. Ludzie ! Ale to jest fucha - członek Zarządu: raz w tygodniu pomilczeć przy owalnym stole, ewentualnie kilka razy podnieść rękę uwiązaną sznurkiem do starosty (żeby tak jak szef chce) a kasa na koniec miesiąca bliska 10 ooo zł. TO JEST FUCHA PANIE ! Pięć osób się kiwa, w tym kilka od lat i zgarniają "oszczędności"
~jaro 5-09-2011 18:16
Panie Prezydencie bardzo liczę na Pana. Jest Pan ostatnią nadzieją na przegonienie tych obiboków, jak przydupas Pana Senatora Ludwiczuka, niejaki Senyk, co to zrobił karierę awansując z kioskarza w Kolporterze na prezesa Wodociągów, no i oczywiście radnego powiatu.
~J-23 5-09-2011 23:19
Panie Prezydecie Pannawetsię nie domyśla jak ludzie którzy na Pana głosowali liczą na Pana mąfdrosc ,zaradnośc i chęc zrobienia porządku w naszym mieście .Niwe specjalnie mnie interesowało kto i jak rządzi tym miastem ale jak czytam opinie wałbrzyszan to włos się na głowie jezy,to była jedna wielka klika . To było miasto kolesi,kumoterstwa i szlak jeden wie czego jeszcze.A może ktoś spyta wałbrzyszan czy chcą grodzkosci a nie wypisywac bzdury tam wyzej.
~ted 8-09-2011 0:22
Nie interesuje mnie los panów radnych. Jednak bardzo się martwię tym co nas czeka pod rządami Pana Prezydenta.Wygląda mi na to że nie dobro wałbrzyszan się tu liczy lecz chęc podtrzymania miana " Romana Uzdrowiciela", Zapytajcie pracowników służby zdrowia czyim kosztem postawiono na nogi szpitale.Ile tragedii osobistych temu toważyszyło. Ile dramatów i łez kosztowało. Teraz czeka nas podobna o ile nie gorsza sprawa.Aby zachowac niano niezłomnego "naprawiacza" nie cofnie się przed niczym. Ciekawy jestem co n a tym forum napiszą Ci którzy tak go dzisiaj chwalą kiedy otrzymaja rachunki za wodę, podwyższone do granic absurdu podatki od nieruchomości i wszelkie inne możliwe podwyższki mogące uratowac budżet miasta. Ciekawe kto z Was przyzna mi wówczas rację. Gdzie w tym wszystkim jest człowiek?
~yaga 8-09-2011 22:16
A tak było dobrze! Nic nie musieli robić, kasa sama do kieszeni wchodziła, a teraz co?! No co będa robić? v-ce starosta Skętkowicz na łopatki położył niegdyś Szpital 2 ( Szełemej go reaktywował-ups!), potem wodociągi a teraz powiat... reszta tez ma podobne osiagnięcia. jest sie czego i kogo bać! Tak więc do ROBOTY nieroby!
~ 9-09-2011 8:27
ta 30tu radnych boji sie o swoje stołki a 120 000 wałbrzyszan mieszka w gminie nie w mieście i jest ok
~za grodzkością 9-09-2011 8:30
MORZE JAKIŚ PROTEST WAŁBRZYSZAN POPIERAJĄCY GRODZKOŚC mysle że nas będzie więcej
~Ania 22-09-2011 21:40
Ludzie ja was nie rozumie dzis nie ma na wyplaty w urzedzie miejskim, a dlaczego mieliscie posprzątane pzred wyborami, więc kaska sie skończyła.Zapytajmy po co grodzkośc Panu Góru Prezydentowi? A p o to ,ze bedzie subwencja 100 tys miesiecznie, wiec bedzie na kredyty, a nie na inwestycje w co wierzy ciemny elektorat wałbrzyski. Jaka różnice robi wam to czy prawo jazdy załatwiacie na al wyzwolenia czy na innej ulicy, żadnej różnicy wam to nie robi. Prawda jest taka, ze wiekszość z was nie rozróżnia urzędów przychodzice do starostka i rzucacie na stół decyzje prezydenta. Góru Sełemej cos pwoeidzał i wszyscy wpadlsicie w eforie, a parwda jest taak ze jest to jego wymysł i chciejstwo, bo na biurku pana Tuska nie ma żadnych dokumentów w tej sprawie. Wierzcie dalej swojemu Góru powodzenia
~Srywak 28-09-2011 10:09
Prezydent Szełemej jest za cienki by podzielić powiat wałbrzyski. Tak samo, jak za cienki, by usunąć z Wałbrzycha "Mobruk".
~mecco 18-10-2011 18:27
Z treści jaskrawo widać, że piszą li tylko Wałbrzyszanie. Czy ich nie interesuje co na to mieszkańcy gmin ( Boguszowa-Gorc, Mieroszowa, Szczawna Zdroju itd. Może mają inne zdanie ?

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group