Poniedziałek, 27 marca
Imieniny: Jana, Lidii
Czytających: 4279
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Walim: Gmina Walim dofinansuje wymianę kotłów

Środa, 3 stycznia 2018, 7:45
Aktualizacja: 15:24
Autor: red
REGION, Walim: Gmina Walim dofinansuje wymianę kotłów
Fot. UG Walim
Na dotację w wysokości do 50 procent kosztów całości inwestycji, mogą liczyć ci mieszkańcy Gminy Walim, którzy zdecydują się na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na określone ogrzewanie ekologiczne.

Wójt Gminy Adam Hausman informuje, że w 2018 roku planowana jest kontynuacja udzielania dofinansowań na 2019 rok dla osób prywatnych do likwidacji kotłów stałopalnych. Wymiana musi nastąpić na rzecz przyjaznego źródła ciepła tj. na:
– kotły gazowe,
– kotły na olej lekki opałowy,
– piece zasilane prądem elektrycznym.

Wsparcie szacowane jest na ok. 15 gospodarstw domowych w skali roku. Nabór jest więc ograniczony, a o przyznaniu finansowego wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych mieszkańców do wstępnej kwalifikacji zapraszamy do zgłaszania się i zapisywania na liście, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim, pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 74 8494 353.

Sprawę prowadzi: Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Działalności Gospodarczej – Adriana Zygadło.

Warunki otrzymania dotacji

Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych.

W przypadku współwłaścicieli do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj. Wnioskodawcy. W przypadku najemcy wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości.

Nieruchomość musi znajdować się na terenie Gminy Walim.

Dotacja udzielana jest na wymianę kotłów stałopalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Walim na:
a) kotły gazowe,
b) kotły na olej lekki opałowy,
c) piece zasilane prądem elektrycznym.

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanymi paliwami stałymi, za wyjątkiem:
a) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
b) pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

Dotacja będzie stanowić refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 50% jednak nie więcej niż:
a) dla domu jednorodzinnego 5 000 zł.
b) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym 2 500 zł.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest brak zadłużenia nieruchomości z tytułu podatku od nieruchomości lub opłaty za użytkowanie wieczyste.

Dotacja udzielona będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Walim a Wnioskodawcą. Przedsięwzięcie musi być zgodne z wymogami Prawa m.in. budowlanego, energetycznego oraz przepisami prawa lokalnego a także przygotowane pod względem formalnym tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgody.

Dofinansowaniem objęte będą tylko urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające właściwe normy i posiadające dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności CE.

Dofinansowanie prac w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba, stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1).

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji EU nr 1407/2013ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de mini mis otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) innych niezbędnych informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.);

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (5)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group