Poniedziałek, 30 listopada
Imieniny: Andrzeja, Justyny
Czytających: 2058
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Kto będzie kierował pracami Muzeum przez najbliższe lata?

Wiadomości: Wałbrzych
Wtorek, 2 października 2012, 11:39
Aktualizacja: 13:28
Autor: opr. PAW
Fot. PAW
Na to pytanie już wkrótce poznamy odpowiedź, bowiem prezydent Wałbrzycha ogłosił nabór kandydatów na stanowisko dyrektora wałbrzyskiego Muzeum.

W październiku 2011 roku z funkcji dyrektora Muzeum odwołany został Marek Stadnicki. Po zwolnieniu Marka Stadnickiego, prezydent Wałbrzycha ogłosił nabór kandydatów na wakujące stanowisko, lecz wówczas nie znalazł się żaden kandydat, który spełniałby oczekiwane kryteria i funkcję dyrektora pełni Jacek Drejer.

Teraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Wałbrzychu znalazło się kolejne ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora wałbrzyskiego Muzeum.

Oto treść tego ogłoszenia:

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Muzeum w Wałbrzychu:

I. Wymagania podstawowe:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane na kierunkach: historia sztuki lub konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub ochrona dóbr kultury, lub studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa,

2. Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętności z zakresu kierowania zespołem oraz zdolności organizatorskie,

2. Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami,

3. Doświadczenie w pracy, której istotnym elementem jest pozyskiwanie sponsorów,

4. Kompleksowa wiedza w zakresie przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,

5. Podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie planowania budżetu oraz prawa zamówień publicznych,

III. Zakres podstawowych zadań:

1. Kierowanie realizacją zadań z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej objętej statutem Muzeum.

2. Zarządzanie całokształtem działalności Muzeum oraz odpowiedzialność za mienie Muzeum, w szczególności:
- kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej,
- nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
- reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

3. Współpraca z organami gminy Wałbrzych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, w szczególności w zakresie upowszechniania kultury.

IV. Wymagane dokumenty:

• Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej - c.v. (własnoręcznie podpisany).

• List motywacyjny (własnoręcznie podpisany).

• Kserokopie świadectw dokumentujących wykształcenie.

• Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy, szkolenia,

• Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

• Referencje mile widziane.

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.).

• Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

• Oświadczenie że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14 poz.114)

Do dokumentów kandydat załącza wydruk multimedialnej prezentacji i koncepcji funkcjonowania Muzeum w Wałbrzychu, który zaprezentuje podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Uwaga:

• Treść składanych przez kandydatów oświadczeń wymienionych w punkcie 4 musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze

• Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Muzeum w Wałbrzychu udziela Biuro Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, tel. 74 6655 106. Oferty, należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz wskazaniem stanowiska którego dotyczy oferta , w terminie do dnia 31 października 2012 roku do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Biuro Spraw Pracowniczych, Plac Magistracki 1, 58–300 Wałbrzych. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. W terminie 10 dni roboczych po upływie terminu do złożenia dokumentów, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie posiedzenia komisji konkursowej. Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Czytaj również

Komentarze (6) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group