Niedziela, 29 listopada
Imieniny: Błażeja, Saturnina
Czytających: 1503
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Miasto poszukuje dyrektorów

Wiadomości: Wałbrzych
Wtorek, 10 kwietnia 2012, 15:16
Aktualizacja: 15:18
Autor: red
Fot. red
Gmina Wałbrzycha poszukuje dyrektorów do kilku placówek oświatowych w mieście.

Ogłoszone zostały konkursy na stanowiska dyrektora: Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wałbrzychu, Przedszkola Samorządowego nr 14 w Wałbrzychu, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. Cz. Centkiewiczów w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek:

Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym który:
1. Ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce.
2. Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
4. Uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym w art.36a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora.
5. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku Kierowniczym.
6. Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
7. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia Publicznego.
9. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2 - 9 niniejszego ogłoszenia.

Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania
dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia wymagania określone w pkt.1 ppkt. 2-9 niniejszego ogłoszenia.

Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły oraz zespołu publicznych szkół może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
- posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej
- ukończyła studia magisterskie
- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym
- ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych
- nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
- spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2 ,5,7 i 9 niniejszego ogłoszenia.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Czytaj również

Komentarze (4) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group