Środa, 8 grudnia
Imieniny: Marii, Makarego
Czytających: 3740
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Boguszów-Gorce: Mieszkańcy Boguszowa–Gorc protestują

Wtorek, 4 kwietnia 2017, 17:28
Autor: red
REGION, Boguszów-Gorce: Mieszkańcy Boguszowa–Gorc protestują
Fot. red
"W nawiązaniu do wcześniejszych publikacji w mediach prasowych i internetowych, dotyczących budowy "Trasy Sudeckiej", w szczególności jej etapu określanego, jako obwodnica Boguszowa, jak również protestu w tej sprawie, który złożyli mieszkańcy dzielnicy Gorce w Boguszowie–Gorcach, informuję, że również mieszkańcy dzielnicy Boguszów wystąpili z protestem OBYWATELSKIM W SPRAWIE PRZEBIEGU „Trasy Sudeckiej” w obszarze administracyjnym Gminy Boguszów–Gorce" – taki oto list otrzymaliśmy dziś.

Protest został złożony w dniu 15 marca br. do niżej wskazanych osób i instytucji:

Pan Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski
Pan Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Pan Paweł Wróblewski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Pan Michał Jęcz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Pan Leszek Loch, Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Pan Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha
Pani Maria Anna Romańska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha
Pan Waldemar Kujawa, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc
Pani Sylwia Dąbrowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Boguszowie-Gorcach
Pan Krzysztof Szewczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

W uzasadnieniu do protestu wskazujemy następujące uwagi:

1.Przedsięwzięcie nie zostało w odpowiedni sposób skonsultowane z mieszkańcami Gminy.

2.Podjęte zostały działania ingerujące w przeprowadzenie przedsięwzięcia w wariancie innym niż III przed wydaniem decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

3.Przedsięwzięcie spowoduje tylko częściowe odciążenie ruchu drogowego w jednej części miasta, ale jednocześnie wprowadzony zostanie ruch drogowego w inne części miasta.

4.Docelowo w wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się natężenie ruchu drogowego w obszarze administracyjnym Gminy Boguszów-Gorce.

5.Różnica w wysokości bezwzględnej nad poziomem morza (n.p.m.) terenu przeznaczonego pod realizację wariantu III mogąca negatywnie wpływać na środowisko i mieszkańców.

6.Realizacja przedsięwzięcia służy bardziej wykorzystaniu aktualnie dostępnych funduszy niż faktycznej poprawie przepustowości i bezpieczeństwu mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce.

7.Nie do przyjęcia jest pomijanie w przedsięwzięciu problemów wskazanych przez mieszkańców dzielnicy Gorce w Gminie Boguszów-Gorce.

PROTEST OBYWATELSKI
W SPRAWIE PRZEBIEGU „Trasy Sudeckiej”
w obszarze administracyjnym Gminy Boguszów–Gorce

Protest dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”.

Znak sprawy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu: WOOŚ.4210.23.2015.KC.54

Inwestycja ma polegać na budowie obwodnicy łączącej Boguszów-Gorce z Wałbrzychem, która w dalszej perspektywie będzie łączyć się z obwodnicą Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju. Drogi na terenie Gimny Boguszów-Gorce pozostają w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie wałbrzyskim i m. Wałbrzych w województwie dolnośląskim i obejmuje swoim zasięgiem teren gmin: Boguszów-Gorce, Wałbrzych

Trasę projektuje się pomiędzy punktami:
- początek trasy w Boguszowie-Gorcach, przy ul. Pułaskiego za zwartą zabudową w okolicy stadionu
- koniec trasy w Wałbrzychu na istniejącym skrzyżowaniu ulic Andersa i Wysockiego

Inwestorem jest Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

Opracowane zostały trzy warianty przebiegu trasy, które zostały przedstawione w opracowaniu pn.: „RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego poprawie bezpieczeństwa ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” (zwanym dalej RAPORTEM) w sprawie wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

W przedmiotowym RAPORCIE wariantem proponowanym przez Inwestora do realizacji, czyli wskazanym jako „inwestycyjny” jest wariant III.

Z uwagi na to, że wariant III jest wariantem w największej mierze ingerującym w obszary zabudowane (zamieszkałe) na terenie Gminy Boguszów-Gorce, my, mieszkańcy Gminy Boguszów-Gorce, którzy podpisaliśmy się pod tym pismem składamy protest obywatelski oraz wnosimy o zmianę projektu realizacji przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE
W ramach protestu, mieszkańcy Gminy Boguszów-Gorce, którzy podpisali się po protestem, zgłaszają następujące uwagi i zastrzeżenia do przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie nie zostało w odpowiedni sposób skonsultowane z mieszkańcami Gminy. Co prawda w dniu 3 lipca 2015 roku odbyło się dla mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce spotkanie, nazwane „konsultacjami”, ale zdecydowanie to spotkanie nie miało nic wspólnego z konsultacjami. Wniosek o tym, że nie zostały przeprowadzone rzetelne i realne konsultacje formułujemy na podstawie następującej sytuacji: zgodnie z informacją zamieszczoną na witrynie internetowej Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu (pełniącego funkcję Inwestora w przedsięwzięciu): http://zdkium.walbrzych.pl/index.php/150-startowa/574-materialy-informacyjne-konsultacje-spoleczne została zamieszczona informacja, że „wnioski i opinie dotyczące przedsięwzięcia można składać podczas Spotkań Konsultacyjnych albo przekazać w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną do dnia 15.07.2015 r.”. Tymczasem wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”.(znak sprawy: WOOŚ.4210.23.2015.KC) wpłynął do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 7 lipca 2015 roku (Karta 290/2015). Sytuacja ta wskazuje, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie zamierzano uwzględnić wniosków i opinii mieszkańców, a jeżeli nawet takie wpłynęły do instytucji wskazanych w powyższym komunikacie, to nie zostały wzięte pod uwagę.

Podjęte zostały działania ingerujące w przeprowadzenie przedsięwzięcia w wariancie innym niż III przed wydaniem decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

W dniu 29 października 2015 roku, a więc zaledwie trzy miesiące po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, została podjęta UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 1 Maja i 22 Lipca w mieście Boguszów-Gorce w myśl której obszar ten został przekwalifikowany na teren pod zabudowę mieszkaniową i jednorodzinną, ingerując tym samym w realizację na tym terenie wariantu II przebiegu trasy. Należy tutaj zauważyć, że zgodnie z zapisami RAPORTU, który jest dokumentem z lipca 2015 roku wskazywano, że to właśnie „w wariancie II ruch zostanie wyprowadzony w dużej mierze poza obszar zamieszkania.” (strona 138 opracowania).

Natomiast przebieg projektowanej trasy, wskazany w RAPORCIE, powstał m.in. w oparciu dokument: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Boguszowa-Gorc – Uchwała Nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 27 czerwca 2014 r (strona 32 opracowania).

Przedsięwzięcie spowoduje tylko częściowe odciążenie ruchu drogowego w jednej części miasta, ale jednocześnie wprowadzony zostanie ruch drogowego w inne części miasta.

W proponowanym wariancie III realizacji przedsięwzięcia z dużym prawdopodobieństwem faktycznie częściowo zmniejszy się natężenie ruchu drogowego w centrum miasta, co jest wskazane jako jeden z celów przedsięwzięcia, to znaczy z ulic: Krakowska, Wałbrzyska, Małgorzaty Fornalskiej, Plac Odrodzenia, Kamieniogórska, Mariana Buczka, czyli w pasie drogi wojewódzkiej numer 367. Jednak będzie to tylko częściowe odciążenie. Droga będzie nadal aktywna i zapewne w dalszym ciągu będzie wykorzystywana na potrzeby transportu publicznego m.in. autobusu MPK linii 2, PKS Kamienna Góra, prywatnego transportu publicznego, samochodów dostawczych (w tym do dyskontów Biedronka, supermarketu Eko, Marketu Dino) oraz do prywatnego (osobowego) ruchu drogowego. Jednocześnie jednak zostanie wprowadzony znacznie większy ruch drogowy w te części miasta, w których obecnie ten ruch jest minimalny z uwagi na ich lokalny charakter, to znaczy na ulice: Dworcowa, Szybowa, Ludwika Waryńskiego, Przodowników Pracy, ponieważ te ulice są przewidziane w przebiegu trasy planowanej w wariancie III. Ponadto, w związku z tym, że elementem trasy będą dwa skrzyżowania typu rondo (u zbiegu ulic: Dworcowa, Szybowa, Kolejowa, Szkolna oraz Szybowa, 1-go Maja i Ludwika Waryńskiego) można przewidywać, że również na tych ulicach zwiększy się natężenie ruchu wraz ze związanymi z tym konsekwencjami, takimi jak hałas i zanieczyszczenia powietrza emitowane przez transport drogowy oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ulice wymienione wyżej, jako te, po których miałaby przebierać trasa w wariancie III (z wyłączeniem ulicy Szybowej), są obszarami zabudowanymi i zamieszkałymi. Tym samym, w naszej opinii, przebieg trasy w wariancie III nie poprawi bezpieczeństwa mieszkańców, jak sugeruje to nazwa przedsięwzięcia, ale je pogorszy. Natomiast poprawa przepustowości w formule takiej, że częściowo odciążamy jedną część miasta kosztem innej części miasta jest nielogiczny (jaki jest sens zwiększać ruch drogowy tam gdzie jest naprawdę minimalny ?). Wniosek, że rozwiązanie wskazane w wariancie III będzie negatywnie oddziaływać na mieszkańców, jest potwierdzony następującym zapisem w RAPORCIE (strona 138): "Wariant I oraz III w znacznej mierze przebiegają przez obszary zabudowane (…) natomiast nadal pozostaje kwestia natężenia ruchu w obszarze miejskim.”

Docelowo w wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się natężenie ruchu drogowego w obszarze administracyjnym Gminy Boguszów-Gorce.

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” jest elementem większego zadania jakim jest stworzenie komunikacji drogowej na linii Jelenia Góra - Kamienna Góra - Wałbrzych - Nowa Ruda – Kłodzko. W naszej opinii oznacza to, że docelowo przewiduje się spowodowanie większego ruchu drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Boguszów-Gorce. Jest to tym bardziej niepokojące, że jak już wskazaliśmy tzw. obwodnica Boguszowa ma charakter śródmiejski, omijając ścisłe centrum miasta, ale nadal przebiegając przez obszar gęsto zamieszkały. Tym samym docelowo zakłada się jednak pogorszenie warunków życia mieszkańców w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Dokumentuje to poniekąd wizualizacja jednego ze skrzyżowań typu rondo, jaką przedstawiono w ulotce, którą upowszechniają Władze Gminy Boguszów-Gorce od lutego br. w związku z PROTESTEM OBYWATELSKIM W SPRAWIE PRZEBUDOWY DRÓG WOJEWÓDZKICH „DROGA SUDECKA” wystosowanym przez mieszkańców dzielnicy Gorce. W świetle tej wizualizacji skrzyżowanie typu rondo pomiędzy ulicami Szybowa, 1-go Maja i Ludwika Waryńskiego będzie przebiegać niemalże przy budynkach (numery budynków 59, 60 i 61). Skutkiem zwiększonego ruchu drogowego będzie pogorszenie życia mieszkańców poprzez hałas i emisję zanieczyszczeń, jak i narażenie budynków na stopniową degradację i niszczenie pod wpływem drgań (jest to substancja mieszkaniowa pochodząca prawdopodobnie z przełomu XIX i XX wieku).

W kontekście szerokiego zadania, jakim miałoby być stworzenie komunikacji drogowej na linii Jelenia Góra - Kamienna Góra - Wałbrzych - Nowa Ruda – Kłodzko w ramach „Trasy Sudeckiej" może warto uwzględnić rozwiązań już istniejące, jak chociażby oddaną do użytku obwodnicę Czarnego Boru – drogę łączącą drogę powiatową numer 3366D z drogą wojewódzką numer 367, zrealizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Różnica w wysokości bezwzględnej nad poziomem morza (n.p.m.) terenu przeznaczonego pod realizację wariantu III mogąca negatywnie wpływać na środowisko i mieszkańców.

Należy tutaj zwrócić uwagę, że przebieg trasy w wariancie III jest przewidziany w tej części miasta, która jest usytuowana niżej w kontekście wysokości bezwzględnej nad poziomem morza (n.p.m.). Różnica wysokości pomiędzy najwyższym punktem w centrum miasta (Rynkiem) a ulicą Szybową, po której przewiduje się przebieg trasy, to ok. 53 metry (odpowiednie wartości numeryczne to 591,58 m n.p.m. i 538 m n.p.m). Różnice w wysokościach są również zauważalne bezpośrednio na odcinku planowanego przebiegu trasy:

w przypadku skrzyżowania typu rondo, planowanego na połączeniu ulic Dworcowej, Szybowej, Kolejowej i Szkolnej różnice wzniesień są następujące:
ulica Dworcowa: 539 m n.p.m (50.75004675 N, 16.2036628 E)
ulica Szybowa: 538 m n.p.m (50.74959533 N, 16.20594804 E)
ulica Kolejowa: 542 m n.p.m (50.75039634 N, 16.20459621 E)
ulica Szkolna: 544 m n.p.m. (50.7506441 N, 16.20634501 E)

w przypadku skrzyżowania typu rondo, planowanego na połączeniu ulic Szybowej, 1-go Maja i Ludwika Waryńskiego różnice wzniesień są następujące:
ulica Szybowa: 539 m n.p.m (50.7513465 N, 16.21197134 E)
ulica 1-go Maja: 549 m n.p.m (50.75302311 N, 16.2129584 E)
ulica 1-go Maja: 544 m n.p.m (50.75059303 N, 16.21336073 E)
ulica Ludwika Waryńskiego: 551 m n.p.m (50.75253099 N, 16.21665984 E)

Różnica wzniesień dotyczy również innym odcinków trasy, a mianowicie ulic:
- Dworcowa: 538 m n.p.m (50.75270408 N, 16.19741768 E) i Generała Karola Świerczewskiego: 550 m n.p.m (50.75347449 N, 16.19917721 E)
- Dworcowa: 538 m n.p.m (50.75057266 N, 16.20224565 E) i Racławicka: 550 m n.p.m (50.75169608 N, 16.20252997 E).

Wskazując na tę okoliczność pragniemy wyrazić nasze obawy, że tego typu ukształtowanie terenu, szczególnie w miejscach planowanych skrzyżowań typu rondo, prawdopodobnie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla środowiska i mieszkańców z uwagi na gromadzenia się w tych miejscach zanieczyszczenia powietrza emitowane przez transport drogowy. Jest to o tyle istotne, że w obu przypadkach skrzyżowania typu rondo mają powstać w miejscach zabudowanych, a wręcz tuż przy budynkach wielorodzinnych, jak na przykład na ulicy 1-go Maja przy już wcześniej wskazanych budynkach 59-60 61 oraz na ulicy Kolejowej 20.

Realizacja przedsięwzięcia służy bardziej wykorzystaniu aktualnie dostępnych funduszy niż faktycznej poprawie przepustowości i bezpieczeństwu mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce.

Z pewnością istotnym faktem, skłaniającym Władze Gminy Boguszów-Gorce do podjęcia realizacji przedsięwzięcia teraz i w wariancie III, jest możliwość jego sfinansowania ze źródeł zewnętrznych, to jest z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz z budżetu województwa. Wygląda to jednak tak, że przedsięwzięcie jest planowane pod fakt, że akurat takie źródła finansowania są dostępne, a nie w odpowiedzi na faktyczne potrzeby Gminy i jej mieszkańców. Wybiera się wariant najtańszy, ponieważ taki zmieści się (prawdopodobnie) w ramach dostępnych środków. W naszej opinii nie należy rozpatrywać realizacji przedsięwzięcia w takim kontekście, ale należy spojrzeć na długofalowe skutki dla Gminy Boguszów-Gorce, zwłaszcza, że jak odnosi się wrażenie, przedsięwzięcie realizowane na terenie Gminy Boguszów-Gorce ma stanowić rodzaj wsparcia (zaplecza) dla tego samego przedsięwzięcia, ale realizowanego już w obszarze administracyjnym Gminy Wałbrzych poprzez umożliwienie wyprowadzenie ruchu drogowego z Sobięcina w kierunku Kamiennej Góry / Jeleniej Góry.

Nie do przyjęcia jest pomijanie w przedsięwzięciu problemów wskazanych przez mieszkańców dzielnicy Gorce w Gminie Boguszów-Gorce.

Odnosząc się do problemu wskazanego w PROTEŚCIE OBYWATELSKIM W SPRAWIE PRZEBUDOWY DRÓG WOJEWÓDZKICH „DROGA SUDECKA”, wystosowanym w styczniu br. przez mieszkańców dzielnicy Gorce, również uważamy, że w proponowanym wariancie III mieszkańcy i nieruchomości, zarówno prywatne, jak i będące w posiadaniu Gminy, które są zlokalizowane na ulicy Romualda Traugutta, są szczególnie narażeni na negatywne skutki realizacji przedsięwzięcia. Ulica Romualda Traugutta nie stanowi elementu przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”, ale jest jedyną drogą, umożliwiającą dojazd z Kamiennej Góry do miejsca, w którym ma mieć początek obwodnica Boguszowa, czyli do ulicy Pułaskiego. Oznacza to, że ruch drogowy, docelowo w ramach tzw „Trasy Sudeckiej” z Kłodzka do Jeleniej Góry, będzie przebiegać przez tę drogę. Wzmożony ruch będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, budowa planowanej inwestycji doprowadzi do powstania i tak już znacznie występujących immisji zarówno pośrednich jak i bezpośrednich. Zwiększenie oddziaływania immisji w postaci hałasu i spalin, wzmożonego ruchu, ograniczenia bezpieczeństwa na drodze. Co, jeszcze bardziej istotne, z uwagi na to, ze jest to teren objęty szkodami górniczymi, niestabilny i grożący deformacją, z dużym prawdopodobieństwem uszkodzeniu ulegnie także droga (de facto wojewódzką numer 367). Zapewne, z uwagi na to, że ta część Gminy (ulica Romulada Traugutta) nie jest przewidziana w ramach przedsięwzięcia, wpływ przedsięwzięcia na tę część Gminy został zasadniczo pominięty w „RAPORTCIE O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego poprawie bezpieczeństwa ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”.

WNIOSEK

W podsumowaniu powyższych uwag stwierdzamy, że brak jest zasadności realizacji przedsięwzięcie w proponowanym wariancie III.
Nie akceptujemy charakteru obwodnicy Boguszowa, jako obwodnicy śródmiejskiej, omijającej tylko ścisłe centrum miasta, a narażającej na negatywne oddziaływanie inne części miasta i dzielnice.

Wnosimy o zmianę projektu realizacji przedsięwzięcia, tak aby faktycznie uwzględniała interes społeczny mieszkańców i potrzeby gospodarcze Gminy Boguszów-Gorce.

Stanowczo podkreślmy, że jesteśmy zwolennikami budowy obwodnicy Gminy Boguszów-Gorce, ale takiej obwodnicy, która będzie przechodzić obrzeżem miasta i będzie służące do sprawnego ruchu międzydzielnicowego i aglomeracyjnego.

Pod niniejszym pismem podpisy złożyli mieszkańcy Boguszowa-Gorce w liczbie 156 osób.

Czytaj również

Komentarze (29) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group