Wtorek, 27 lipca
Imieniny: Julii, Natalii
Czytających: 4124
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat wałbrzyski: Nabór do pracy

Piątek, 29 listopada 2019, 8:38
Aktualizacja: Sobota, 30 listopada 2019, 9:12
Autor: red
powiat wałbrzyski: Nabór do pracy
Fot. red
Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty.

Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 20 – 24, 58-300 Wałbrzych

I. Wymagania niezbędne dla kandydata:
1. wykształcenie wyższe umożliwiające pracę na stanowisku naczelnika (preferowany kierunek: ekonomia, prawo, administracja,) 2. min. 5 letni staż pracy 3. spełnianie warunków określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych;

II. Wymagania dodatkowe:
1. dobra znajomość przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 3) ustawy o pracownikach samorządowych, 4) ustawy o ochronie danych osobowych, 5) ustawy o finansach publicznych, 6) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 7) ustawy o dostępie do informacji publicznej, 2. Znajomość zasad pozyskiwania środków zewnętrznych. 3. Umiejętność tworzenia aktów prawa miejscowego. 4. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim. 5. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego. 6. Mile widziane studia podyplomowe odpowiadające zagadnieniom realizowanych przez wydział.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Organizacja, koordynacja oraz prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac przez podległych pracowników w celu wykonania zadań należących do kompetencji Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty. 2. Opracowywanie materiałów analitycznych, informacyjnych, planistycznych, strategicznych związanych z realizacją zadań należących do kompetencji wydziału. 3. Współpraca z innymi komórkami urzędu, Komisjami Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz m.in. ze związkami zawodowymi, Kuratorium Oświaty oraz dyrektorami placówek oświatowych, dla których Powiat Wałbrzyski jest organem prowadzącym.

IV. Warunki zatrudnienia:
1) wymiar czasu pracy – pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy;

2) miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 20-24 Wałbrzych, teren powiatu wałbrzyskiego – możliwe częste wyjazdy służbowe. 3) praca biurowa przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner, 4) budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO; 3. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 5. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego; 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy; 8. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego1 (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); 9. kserokopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. 1 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Sposób składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24 w punkcie kancelaryjnym pok. nr 21 – parter z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty" w terminie do 11 grudnia 2019 r. do godz.15.30. Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone podpisem kandydata. 2. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów. 3. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą decyduje data wpływu oferty (nie data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której zostanie sprawdzona znajomość przepisów prawa wskazanych w pkt 2 ogłoszenia. 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sp walbrzych.dolnyslask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy Al. Wyzwolenia 24. 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił więcej niż 6%. VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Pozostałe informacje znajdują się na stronie: www.powiat.walbrzych.pl

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
1
13%
Złości
7
88%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group