Środa, 8 lutego
Imieniny: Ireny, Jana, Sebastiana
Czytających: 3741
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Szczawno-Zdrój: Poszukują odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Zdrojowego

Poniedziałek, 10 czerwca 2019, 12:22
Aktualizacja: 14:27
Autor: red
REGION, Szczawno-Zdrój: Poszukują odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Zdrojowego
Fot. red
Burmistrz Szczawna–Zdroju zaprasza do składania aplikacji w konkursie na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie–Zdroju”.

I. Nazwa i adres jednostki: Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 19, 58-310 Szczawno-Zdrój.

II. Stanowisko urzędnicze: Dyrektor samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju”.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U 2018 r. poz. 1458), )
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni na stanowisku kierowniczym;
7) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane: kulturoznawstwo, filologia polska, historia sztuki, marketing i zarządzanie;
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które ogłoszony został konkurs;
9) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury oraz zasad ich finansowania.
9) przedstawienie pisemnego autorskiego „Programu (koncepcji) realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury pn. „Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju” na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych, według wzoru znajdującego się w załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2019 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 30 maja 2019.

IV. Dodatkowe wymagania (preferowane):
1) umiejętność organizowania imprez masowych;
2) doświadczenie w organizowaniu imprez kulturalnych;
3) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej na działalność kulturalną;
4) doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim;
5) umiejętność pracy w zespole;
6) zdolności i doświadczenie menedżerskie;
7) biegła znajomość obsługi komputera;
8) prawo jazdy kat. B;
9) mile widziana znajomość języków obcych.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. kierowanie samorządową instytucją kultury i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2. realizacja celów i zadań statutowych,
3. realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,
4. administrowanie powierzonym budynkiem i mieniem;
5. organizowanie imprez w ramach zadań instytucji kultury;
6. zapewnienie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;
7. rzetelne i racjonalne prowadzenie gospodarki finansowej;
8. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność kulturalną, w tym z Unii Europejskiej;
9. realizacja zadań z zakresu kultury;
10. współpraca z gminą, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i instytucjami kulturalnymi w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i promocyjnym;
11. sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności;
12. opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych;
13. pełnienie funkcji pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.

VI. Informacja o warunkach pracy:

1) wymiar etatu: pełny etat.
2) zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania – 3 lata.
3) miejsce wykonywania pracy: samorządowa instytucja kultury pn. „Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju” z siedzibą w Szczawnie-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 19
4) wynagrodzenie ustalane zgodnie z Zarządzeniem Nr 147A/2018 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój.

VII. Pozostałe informacje:

1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Szczawna-Zdroju powoła Komisję Konkursową.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne (dokumenty wymagane w aplikacji), osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub korespondencyjnie.
II etap- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne i formalne.
3. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury będzie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 74 849-39-19.

VIII. Aplikacja na stanowisko DYREKTORA powinna zawierać:
1. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej ewentualnie działalności twórczej, społecznej czy publicystycznej, zawierający w szczególności informację o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach opatrzony własnoręcznym podpisem.
2. List motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju” potwierdzony własnoręcznym podpisem.
3. Kserokopie świadectwa ukończenia szkoły (potwierdzone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem).
4. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu (potwierdzone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem).
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy, szkolenia i posiadane kwalifikacje (potwierdzone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem).
6. Referencje (jeżeli posiada).
7. Pisemny autorski „Program (koncepcja) realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury pn. „Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju” na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych, według wzoru znajdującego się w załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2019 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r.
8. Oświadczenie o treści: „ nie byłam (byłem) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” potwierdzone własnoręcznym podpisem.
9. Oświadczenie o treści „ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych” potwierdzone własnoręcznym podpisem.
10. Oświadczenie o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U 2018 r. poz. 1458).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 15 lipca 2019 r. na adres: Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 17 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju, pokój nr 5.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o konkursie, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, który zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Informacja o wyniku konkursu zostanie niezwłocznie upowszechniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, a także w SIK pn. „Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju”.

UWAGA: Dokumenty aplikacyjne osób niewyłonionych w procedurze konkursowej, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeżeli dokumenty nie zostaną odebrane w ciągu dwóch tygodni od zakończenia naboru, zostaną odesłane kandydatowi.

PELNA TREŚĆ OGŁOSZENIA znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju i w Biuletynie Informacji Publicznej Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
3
100%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (3)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group