Wtorek, 21 marca
Imieniny: Benedykta, Lubomira
Czytających: 5598
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat wałbrzyski: Praca dla podinspektora

Poniedziałek, 4 stycznia 2021, 9:37
Aktualizacja: 11:40
Autor: red
powiat wałbrzyski: Praca dla podinspektora
Fot. Ziemia Wałbrzyska
Starosta Wałbrzyski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

PODINSPEKTOR W WYDZIALE INFRASTRUKTURY POWIATU I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 20 – 24, 58-300 Wałbrzych

I. Wymagania niezbędne dla kandydata:
1. wykształcenie wyższe/średnie techniczne,
2. 3-letni staż pracy, preferowany na podobnym stanowisku,
3. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z2019, poz.1282);
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Znajomość przepisów prawa z zakresu:
1) dróg publicznych,
2) szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
3) prawa budowlanego,
4) zamówień publicznych,
5) finansów publicznych,
6) samorządu powiatowego,
7) Kodeksu postępowania administracyjnego,
8) Umiejętność obsługi komputera, m.in. w zakresie edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych oraz urządzeń biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:
1. prawo jazdy kat. B.
2. umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:
realizacja zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, w tym:
1. planowanie i rozliczanie inwestycji oraz opracowywanie założeń do budżetu dotyczących inwestycji drogowych,
2. przygotowanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia przyszłych inwestycji drogowych,
3. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i przekazywanie dokumentacji przetargowych pracownikowi odpowiedzialnemu za realizację zadań związanych z obsługą zamówień publicznych w Starostwie,
4. weryfikacja kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z warunkami przetargu i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
5. przygotowywanie materiałów, wniosków i pozyskiwanie uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych wymaganych na etapie realizacji robót w tym przygotowywanie wniosków i wystąpień o dotacje,
6. odbiór i weryfikacja uzyskanych opracowań, sprawdzanie ich kompletności i zgodności z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych,
7. nadzór nad realizacją zadań w tym monitorowanie rzeczowej i finansowej realizacji umów,
8. uczestnictwo w odbiorach wykonywanych robót i przejmowaniu ich do eksploatacji, sprawdzenie kosztów robót budowlanych, wycen, kalkulacji, rozliczanie robót z środków własnych i dotacji,
9. weryfikacja kosztów realizacji pod względem zgodności z umową i prawidłowości zastosowania cen,
10. przygotowywanie dokumentów oraz przekazywanie inwestycji do użytkowania,
11. przygotowywanie bieżących informacji dot. prowadzonych zadań,
12. przestrzeganiem procedur ustawy prawo zamówień publicznych,
13. prowadzeniem prawidłowego obiegu dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.

IV. Warunki pracy na stanowisku:
1. stanowisko administracyjno-biurowe, dla którego w zakresie podstawowych zadań wynikających dla Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu uwzględnia się pracę w terenie,
2. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, podjazd do budynku jest przy wejściu głównym,
3. praca jednozmianowa w wymiarze pełnego etatu, w równoważnym systemie czasu pracy
4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego,
9) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego1 (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
10) kserokopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
1 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Sposób składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24 w punkcie kancelaryjnym pok. 21 – parter z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska” w terminie do 18 stycznia 2021 roku do godz. 15.30.
2. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy załączyć tłumaczenie tych dokumentów.
3. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą decyduje data wpływu oferty (nie data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której zostanie sprawdzona znajomość przepisów prawa wskazanych w pkt 1 ogłoszenia.
2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sp walbrzych.dolnyslask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy Al. Wyzwolenia 24.
3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1) Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Wałbrzyski.
2) Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Wałbrzyskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
1) Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20-24
2) s.lewandowski@powiat.walbrzych.pl
3) Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 i będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r.w sprawie dokumentacji pracowniczej; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4) Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

5) Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez 3 miesiące po dniu przesłania aplikacji. Po ww. terminie zostaną wybrakowane w przypadku gdy nie zostaną osobiście odebrane przez kandydata.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
1.prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2.prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4.prawo do usunięcia danych osobowych;
5.prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

6) Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Krzysztof Kwiatkowski

Starosta Wałbrzyski

Twoja reakcja na artykuł?

1
13%
Cieszy
4
50%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
3
38%
Przeraża

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group