Niedziela, 29 listopada
Imieniny: Błażeja, Saturnina
Czytających: 1879
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Dwugłos w sprawie budżetu Głuszycy

Wiadomości: Głuszyca
Sobota, 4 lutego 2012, 10:11
Aktualizacja: 17:44
Autor: RED
Fot. użyczone
Kilka dni temu, 30 stycznia rada miejska Głuszycy nie uchwaliła budżetu na rok 2012. Teraz wydatki dla gminy zaplanuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Poniżej opinia o budżecie radnych, którzy nie zgodzili się na propozycje budżetowe oraz burmistrz Alicji Ogorzelec.

Wyjaśnienie radnych:

Taki budżet był nie do przyjęcia!

Radni klubu „Głuszyca Nasz Dom” oraz klubu „Gmina Samorządowa” byli przeciwko uchwaleniu budżetu, ponieważ projekt przedstawiony przez Burmistrz Alicję Ogorzelec nie zapewniał stabilności finansowej gminy przy założeniu jej optymalnego, stabilnego rozwoju.

Radni za karygodne uważają zaniżenie wydatków na:
- oświatę o ponad 500 tys. zł, co może skutkować zamknięciem jednej ze szkół,
- pomoc społeczną o ok. 300 tys. zł, a przecież w naszej gminie jest wiele osób w trudnej sytuacji życiowej i należy im pomóc,
- brak środków na kulturę fizyczną i sport, tak ważnych dla rozwoju młodzieży w gminie,
- brak środków na inwestycje, które dawały by miejsca pracy i wpływały na rozwój Gminy,
- brak środków na rozwój Internetu szerokopasmowego,
- brak środków na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, nie zapewniono środków na tak ważne zadanie jak monitoring miasta.

Po raz kolejny musimy podkreślić fakt, że jako Radni wykazujemy wolę współpracy, czego przykładem było przyjęcie na poprzedniej sesji dokumentów strategicznych – pomimo ich niskiej oceny przez wielu radnych. Niestety, brak porozumienia ze strony Burmistrz Alicji Ogorzelec, brak uwzględniania naszych wniosków oraz kolejna nieobecność pani Burmistrz podczas tak ważnej sesji, zmusiła nas do podjęcia decyzji mającej na celu ochronę interesów całej gminy Głuszyca, a nie tylko interesów kierownictwa urzędu miejskiego.
Brak uchwalonego budżetu będzie skutkował przygotowaniem go przez Regionalną Izbę Obrachunkową, dzięki czemu zapewne będzie on realny do wykonania, a planowane inwestycje nie są zagrożone i będą podlegały realizacji po przyjęciu stosownych uchwał przez Radę Miejską. Przygotowany budżet przez Regionalną Izbę Obrachunkową nie zablokuje możliwości finansowania wydatków inwestycyjnych.

Rada Miejska nie może być narzędziem, którym się manipuluje. Radni odpowiadają przed wyborcami za podejmowane decyzje. Zgłaszane przez nas wnioski i postulaty zostały odrzucone lub przesunięte do realizacji na dalszy, nieokreślony czas. Dlatego z pełną odpowiedzialnością zagłosowaliśmy przeciw temu budżetowi.
W imieniu Klubu „Głuszyca Nasz Dom” oraz Klubu „Gmina Samorządowa”

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
( – ) Janusz Rech

Wyjaśnienie burmistrz Alicji Ogorzelec:

DLACZEGO Rada Miejska NIE uchwaliła budżetu na rok 2012 ?

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca na rok 2012 Rada Miejska otrzymała 15 listopada 2011 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa projekt ten zaopiniowała pozytywnie już 14 grudnia 2011 roku. W porządku sesji Rady Miejskiej projekt Budżetu na rok 2012 znalazł się dopiero 30 stycznia 2012 r.

Dlaczego mimo doręczenia projektu uchwały budżetowej w połowie listopada 2011 r., Rada Miejska odkładała rozpatrzenie tego najważniejszego dokumentu do końca stycznia 2012 r.?

W projekcie Budżetu na rok 2012 przedstawione zostały realne dochody i dostosowane do nich wydatki. Każde inne rozwiązanie byłoby nieodpowiedzialne i naruszałoby przepisy ustawy o finansach publicznych. W tym celu dokonana została analiza faktycznych dochodów w poprzednich latach Trzeba przypomnieć, że w roku 2009 zaciągnięte zostały zobowiązania w wysokości 2 251 418,55 zł, które spłacane były w roku 2010. W roku 2011 spłacane były zobowiązania zaciągnięte w roku 2010 na kwotę 2 0258 592,14 zł. W projekcie budżetu na rok 2012 zaproponowano dochody w wysokości 24 209 258 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 22 300 736 zł. Zaplanowana nadwyżka w kwocie 1 908 522 zł ma być przeznaczona w całości na wykup obligacji wyemitowanych w 2006 roku oraz na spłatę rat kredytów.

Dlaczego budżet, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej Gminy Głuszyca, został odrzucony przez większość radnych?

Największa pozycja wydatkowa budżetu Gminy to oświata. To jest kwota 8 088 461 zł. Z budżetu Państwa otrzymujemy na ten cel tylko 4 917 721 zł. Oznacza to, iż z dochodów własnych Gminy chcemy zainwestować w wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży kwotę 3 170 740 zł. W projekcie Budżetu na rok 2012 dokonana też została autopoprawka o przeznaczeniu na sport 50 000 zł i 10 000 zł z przeznaczeniem dla Biblioteki na sfinansowanie uzupełnienia księgozbioru. Zwiększone też miały być wydatki związane z dożywianiem osób dorosłych o kwotę 40 075 zł oraz na zasiłki stałe o łączną kwotę 60 000 zł.

Dlaczego odrzucono propozycje zmian w projekcie budżetu, które służyć miały na przykład zwiększeniu nakładów na pomoc osobom najuboższym?

W roku 2012 na inwestycje zamierzamy wydać 1 390 550 zł. Na tę kwotę składają się następujące zadania: rewitalizacja 767 000 zł, drogi – 532 000 zł i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 – 91 150 zł. Wszystkie wymienione przedsięwzięcia podjąć chcemy w oparciu o wsparcie środkami zewnętrznymi. W roku 2012 na remonty w budynkach mieszkaniowych będących w zarządzie Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych przeznaczyć chcemy kwotę 700 000 zł. W grudniu 2011 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim złożony został wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi) na zadanie pod nazwą „Naprawa murów oporowych na cieku R-20 w Grzmiącej”, którego wartość oszacowano na 1 350 000 zł.

Dlaczego nie uchwalając budżetu w ustawowym terminie – co jest powinnością radnych – zamrożono tak bardzo potrzebne i oczekiwane inwestycje oczekiwane przez Mieszkańców naszej Gminy?

Budżet na rok 2012 zostanie ustalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu, a nie przez wybranych u nas radnych Gminy Głuszyca. Podjęłam już działania, aby decyzja w tej sprawie zapadła w niedługim czasie i była najkorzystniejsza dla Mieszkańców Gminy Głuszyca. Wiemy wszyscy jak wiele jest potrzeb i problemów do rozwiązania w naszej Gminie. Chcemy wspólnie podejmować je w miarę naszych możliwości. Nasza mała ojczyzna musi się rozwijać.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
( – ) Alicja Ogorzelec

Źródło: strona internetowa gminy Głuszyca.

Czytaj również

Komentarze (3) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group