Wtorek, 26 października
Imieniny: Damiana, Lucjana
Czytających: 2949
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Pomysły na Wałbrzych

Wtorek, 16 października 2018, 7:57
Aktualizacja: 8:03
Autor: red
Wałbrzych: Pomysły na Wałbrzych
Fot. red
Prezentujemy wywiad z posłem Ireneuszem Zyską.

1. Autoprezentacja – ile kandydat ma lat, jakie ma wykształcenie, ile dzieci, jakie posiada doświadczenie samorządowe?

49 lat, żonaty, troje wspaniałych dzieci - córka, studentka Politechniki Wrocławskiej, oraz dwóch synów: średni w wieku licealnym – dusza humanistyczna, młodszy w wieku gimnazjalnym – umysł ścisły.

Wykształcenie wyższe prawnicze - Uniwersytet Wrocławski, podyplomowe - Wyższa Szkoła Bankowa, aplikacja radcowska - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych w OIRP w Wałbrzychu.

Poseł ziemi wałbrzyskiej na Sejm RP VIII kadencji. Członek trzech stałych komisji sejmowych. Przewodniczący Podkomisji stałej ds polityki regionalnej oraz Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, zajmującego się m.in. transformacją energetyczną. Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

Doświadczenie samorządowe: dwukrotnie (w 2006 r. i 2010 r.) wybierany radnym rady miejskiej, przez okres 5 lat zastępca burmistrza Świebodzic.

2. Drogi i infrastruktura drogowa – budowa obwodnicy przed nami. Jakie są inne cele w tej kwestii na najbliższą 5-letnią kadencję?

Przede wszystkim, w przyszłej kadencji będzie realizowana budowa obwodnicy zachodniej Wałbrzycha i Szczawna Zdroju. Jako poseł ziemi wałbrzyskiej na Sejm RP mam znaczący udział w przyznaniu środków finansowych na budowę tej drogi. Cieszę się, że to, czego nie udało się załatwić przez 20 lat, teraz okazało się możliwe.

Odnośnie niezbędnej Wałbrzychowi do dynamicznego rozwoju autostrady, czy też drogi ekspresowej, to problem polega na tym, że czas od uzgodnień do realizacji przekracza zwykle okresy 5 letnie. Niestety podczas ostatnich dwóch kadencji samorządu nie zostały podjęte starania o budowę drogi szybkiego ruchu z Wałbrzycha do Wrocławia. Wałbrzych jest wykluczony komunikacyjnie, więc naturalne jest podjęcie działań, żeby stworzyć taki system transportowy, w którym wykorzystane zostaną atuty lokalizacyjne naszego miasta. Od trzech lat intensywnie zabiegam o wyznaczenie transportowego korytarza paneuropejskiego w ramach w sieci TEN-T, biegnącego z Warszawy przez Centralny Port Komunikacyjny, Wrocław, bezpośrednio w pobliżu Wałbrzycha, poprzez włączenie do S3, i dalej w kierunku granicy w Lubawce, do Pragi i na południe Europy, który utworzy nową oś rozwoju przemysłowego Europy.

Z mojej inicjatywy w Ministerstwie Infrastruktury zostały podjęte prace analityczne nad wyznaczeniem przebiegu nowej autostrady A4 bis na odcinku od węzła w Krzyżowej na A4 do węzła w Bolkowie (Sady Dolne) na S3, przechodzącej dalej w bezpośrednim sąsiedztwie Wałbrzycha i Świdnicy w kierunku Wrocławia do węzła w Magnicach, i dalej jako wschodnia autostradowa obwodnica Wrocławia do drogi ekspresowej S8 w kierunku na Warszawę, która mogłaby nosić nazwę Autostrady Sudeckiej A18. Dzięki temu pod Wałbrzychem może powstać europejski węzeł logistyczny, gdzie krzyżować się będą drogi autostradowe do trzech stolic Warszawy, Berlina i Pragi, co w połączeniu z realizacją projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego pozwoli Polsce na dokonanie wielkiego skoku cywilizacyjnego, a dla Wałbrzycha stanie się to impulsem rozwojowym do wzrostu miasta do poziomu 200 tysięcznej aglomeracji.

Wyzwaniem jest wałbrzyski system transportowy, który musi być zbudowany na inteligentnych podstawach. Proponuję układ kilku domykających się bezkolizyjnych ringów. Duży ring powinien obejmować aglomerację Wałbrzycha i Szczawna Zdroju w połączeniu z łącznikiem w kategorii drogi ekspresowej przez Stare Bogaczowice do węzła na S3 w Bolkowie - Sadach Dolnych. W takim układzie obwodnica zachodnia z jednej strony wyprowadzałaby ruch na północ w kierunku S3, zaś w drugą stronę jako trasa śródmiejska, po przedłużeniu w kierunku Podgórza i dalej ulicami Świdnicką i Strzegomską, powinna połączyć się z obwodnicą wschodnią w ciągu ul. Uczniowskiej. Duży ring zamykałaby droga w ciągu ulic de Gaulle'a i Wieniawskiego. To jednak nie wystarczy. Musi powstać także mały ring, który obejmie dwie największe dzielnice mieszkaniowe Podzamcze i Piaskową Górę oraz tereny przemysłowe Poniatowa i Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który będzie miał wyjście łącznikiem w kategorii drogi ekspresowej do węzła na autostradzie A18 bezpośrednio pod Wałbrzychem, o czym mówiłem wyżej.

W Wałbrzychu potrzebna jest również kolej śródmiejska, którą można byłoby szybko przemieścić się z Podzamcza i Piaskowej Góry na Szczawienko i do WSSE oraz do centrum miasta i z powrotem. Ta koncepcja wymaga rozbudowy końcowych fragmentów linii kolejowej, budowy przystanków, a także korzystania po uzgodnieniu z PKP z głównej linii kolejowej nr 274 oraz budowy węzłów przesiadkowych typu Park and Ride.

System transportu zbiorowego powinien być synchronizowany informatycznie. Użytkownicy z łatwością będą mogli uzyskać dostęp do wszystkich informacji związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z komunikacji zbiorowej za pomocą Internetu i swoich smartfonów. W ten sposób powstanie system tzw. Inteligentnego Miasta.

3. Wyludnianie się Wałbrzycha - co zrobić, żeby ludzie nie wyjeżdżali z naszego miasta?

Odwrócenie tendencji depopulacji miasta, to największe wyzwanie władz samorządowych. W moim programie #WałbrzychZyska zaproponowałem pięć priorytetów, dzięki którym zrealizuję plan pn. „Wałbrzych Wielki Projekt”. Główne działania powinny koncentrować się wokół rewitalizacji przemysłowej miasta, co powinno podwoić liczbę mieszkańców Wałbrzycha. Wtedy miasto będzie miało dużą siłę przyciągania globalnych inwestorów, ale w tym celu trzeba przygotować uzbrojone tereny pod inwestycje w nowe miejsca pracy w przemyśle i usługach.

Przekonałem kierownictwo Agencji Rozwoju Przemysłu do inwestycji w powierzchnie 10.000 m2 biurowca klasy A dla zaawansowanych usług outsourcingowych typu BPO/SSC/ITO, co pozwoli stworzyć co najmniej 1000 nowych wysokopłatnych miejsc pracy oraz drugie tyle w otoczeniu biznesowym. Przed nami dość złożone procesy wyzwalania energii z klastra motoryzacyjnego, co powinno zaowocować inwestycjami nowo pozyskanych inwestorów w tej branży, również w sektorze elektromobilności.

Zainicjowałem działania w kierunku formułowania nowej strategii dla WZK Victoria S.A., aby zwiększyć zatrudnienie o rząd wielkości. Potencjał sektora chemicznego jest ogromny. Liczę na kilka tysięcy nowych miejsc pracy. Problemem są zdegradowane tereny poprzemysłowe, ale to także szansa na powstanie nowych miejsc pracy w tych miejscach na skutek przeprowadzonej rewitalizacji przy wykorzystaniu programów rządowych.

Musimy pamiętać, że dla powstrzymania depopulacji konieczne są inwestycje w kapitał ludzki dla przemysłu. Przygotowujemy z ministerstwami edukacji narodowej oraz szkolnictwa wyższego innowacyjne inicjatywy w tym obszarze. Chciałbym, aby w Wałbrzychu jedna ze Szkół Wyższych była afiliowana przez amerykański uniwersytet. Oczywiście Wałbrzych musi mieć odpowiednią infrastrukturę drogową, o czym mówiłem wcześniej, ale także infrastrukturę energetyczną i informatyczną, aby móc rozpocząć proces transformacji energetycznej, która doprowadzi nas do taniej i ekologicznej energii. Te wszystkie działania odwrócą proces wyludniania się Wałbrzycha. Pozwolą zyskać wiarygodność dla dalszego finansowania inwestycji prorozwojowych.

4. Zdrowie i rekreacja - jak zapatruje się pan/pani na budowę basenu odkrytego w mieście i jakie są inne potrzeby w Wałbrzychu w kwestii rekreacji?

W kwestii basenu wypowiedzieli się mieszkańcy Wałbrzycha organizując happeningi pod ratuszem. Okazuje się, że ogromna i kosztowna inwestycja w Aquapark, sfinansowana z podatków wałbrzyszan jest poza zasięgiem finansowym biedniejszej części mieszkańców miasta. Odpowiedź na potrzeby w zakresie zdrowia i rekreacji są rozwinięte w moim programie #WałbrzychZyska.

Chciałbym zwrócić uwagę na aktywność społeczności lokalnej rozumianej przede wszystkim jako włączenie wszystkich grup społecznych do intelektualnego zaangażowania w procesy artystyczne, edukacyjne oraz kreatywności technicznej i inżynierskiej. Sprzyjanie kulturowej i narodowej żywotności prowadzić będzie do osiągania dobrostanu społeczeństwa poprzez zdrowe, bezpieczne i pełne zadowolenia życie wałbrzyszan. Z pełną determinacją będę realizował programy rządowe, takie jak dostępność i aktywność dla seniorów oraz Dobra Okolica.
W zakresie zdrowia zainicjuję zmiany organizacyjne zwiększające dostępność do specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji. Wizyta wiceministra zdrowia Zbigniewa Króla pokazała możliwości grantowe z jakich może skorzystać wałbrzyska opieka zdrowia oraz szanse jakie dają zaawansowane technologie informatyczne w zakresie diagnostyki chorób nowotworowych. Będę zabiegał o utworzenie w Wałbrzychu miejskiego ośrodka zdrowia, w którym badania obrazowe (rezonans magnetyczny), cytologiczne i mammograficzne będą dostępne nieodpłatne dla osób posiadających Kartę Wałbrzyszanina, a także powstanie krajowego ośrodka diagnostyki nowotworowej, działającego w oparciu o sztuczną inteligencję.

Przypomnę też wizytę ministra sportu Witolda Bańki, z którym dyskutowałem możliwości rewitalizacji obiektów sportowych na Nowym Mieście. Okazuje się, że odbudowa stadionu jest możliwa. Potrzebna jest determinacja i konsekwencja ze strony władz miasta, bo przychylność ministerstwa sportu mieszkańcy Wałbrzycha mają zapewnioną.

5. Czysty Wałbrzych - jak ograniczać niską emisję i jakie działania podjąć, by chronić w jeszcze większym stopniu środowisko?

Czyste środowisko to centralny punkt mojego programu #WałbrzychZyska. Zacznę od wdrożenia programów rządowych Ciepły Dom i Czyste Powietrze. Termomodernizacja stanie się dla wałbrzyszan najlepszą inwestycją, zdecydowanie lepszą niż lokata bankowa. Przygotuje w tym zakresie odpowiednie regulacje w prawie lokalnym.

Podstawą funkcjonowania lokalnej ekonomiki jest tani prąd eklektyczny, co zapewni wyższą konkurencyjność gospodarki i lepszy komfort życia mieszkańców. Aby dojść do niskich cen energii należy uruchomić proces transformacji energetycznej za pomocą programów rządowych adresowanych do klastrów energii. To z kolei wyzwoli działania układające się w łańcuch przyczynowo skutkowy, na który składają się: odnawialne źródła energii OZE, efektywność energetyczna, zarządzanie stroną popytową DSR, Internet Rzeczy, inteligentne budynki i systemy transportowe, zaawansowane technologie internetowe i technologia blockchain.

Cel związany z osiągnięciem czystego powietrza realizowany będzie poprzez Program dla elektromobilności zorientowany na transport zbiorowy. Środowisko naturalne będzie mniej obciążone zanieczyszczeniami dzięki zaawansowanej gospodarce odpadami w obiegu zamkniętym. Doprowadzi to do obniżenia opłat komunalnych dla mieszkańców Wałbrzycha.

Planowanie przestrzenne musi być realizowane na podstawie norm zielonej gospodarki. Woluntaryzm decyzyjny będzie odrzucony. W planowaniu przywrócone zostaną zasady racjonalności. Miejsca pracy, świadczenia usług oraz rekreacji i wypoczynku będą spełniały kryteria dostępności pieszej i dostępności środkami komunikacji zbiorowej.

6. Budowa mieszkań - ile mieszkań powinno zostać wybudowanych w Wałbrzychu, skąd zdobyć na to środki i co ze starą substancją mieszkaniową?

Perspektywy miasta wyznaczone zostaną przez inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający społecznemu włączeniu mieszkańców dla pobudzenia innowacyjnej gospodarki. Cel ten będzie realizowany między innymi poprzez rozwój budownictwa komunalnego (5 000 mieszkań w ciągu dwóch kadencji) i nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe - jedno i wielorodzinne, oparte na zintegrowanym planowaniu przestrzennym. Środki będą pochodziły z rządowego programu Mieszkanie Plus oraz preferencyjnych kredytów bankowych.

7. Likwidacja Mo Bruku - jak rozwiązać ten problem trapiący wielu wałbrzyszan?

Likwidacja zagrożeń środowiskowych MO-BRUK oraz hałd i osadników poflotacyjnych znajduje się w moim programie. Zdaje sobie sprawę, że na drodze prawnej będzie to trudne. Jednakże dołożę starań, aby proces monitorowania i likwidacji zagrożeń został przeprowadzony z należytą starannością i konsekwentnie do końca. Należy zacząć od ponowienia badań fizyko-chemicznych składowiska przez niezależne laboratorium pod bezpośrednim nadzorem Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska.

8. Przedsiębiorcy - co zrobić, by zachęcić do inwestowania w Wałbrzychu swoich pieniędzy przez prywatnych przedsiębiorców spoza miasta? Co zrobić, by ich tu sprowadzić?

Przedsiębiorcy bardzo uważnie oceniają perspektywy rozwojowe miasta. Obok omówionej wcześniej perspektywy budowy dróg A-4bis (A-18), ringów miejskich i innych kwestii logistycznych, przedsiębiorcy analizują również możliwości socjalne dla swoich pracowników. Wsparcie dla rodzin wielodzietnych, seniorów i osób niepełnosprawnych oraz nowoczesna oświata, żłobki, przedszkola, szkoły będą ważną częścią realizowanej przez mnie polityki społecznej. Będę wspierał rozwój szkolnictwa branżowego, ale także szkolnictwa wyższego, między innymi poprzez budowę nowoczesnego kampusu akademickiego i centrum badawczo-rozwojowego.

Zachętą dla przedsiębiorców będą podatkowe stymulanty rozwoju i niższe opłaty dla ludności, co spowoduje zahamowanie odpływu mieszkańców i osiedlanie się nowych.

Przyjazne i bezpieczne miasto, zarządzane inteligentnie i w transparentny sposób, otwarte, z łatwym dostępem do baz danych, zwłaszcza w zakresie zagospodarowania przestrzennego, z rozwiniętymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, w tym e-zarządzaniem, będą elementami przyciągającymi ambitnych ludzi. Powstanie przyjazne środowisko dla rozwoju biznesu przez przedsiębiorców.

Twoja reakcja na artykuł?

3
27%
Cieszy
0
0%
Hahaha
3
27%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
5
45%
Przeraża

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group