Niedziela, 11 kwietnia
Imieniny: Filipa, Leona
Czytających: 2167
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Posłanka Zalewska interweniuje w sprawie koksowni „Victoria”

Środa, 9 marca 2011, 15:02
Aktualizacja: Piątek, 11 marca 2011, 10:50
Autor: red
Wałbrzych: Posłanka Zalewska interweniuje w sprawie koksowni „Victoria”
Anna Zalewska
Fot. red
Anna Zalewska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, wystąpiła z zapytaniem do Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, w sprawie informacji dotyczących nadużyć finansowych, do jakowych miało dojść w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A.

Oto treść zapytania:

Warszawa, dn. 9.03.2011 r.

Pan
Aleksander Grad
Minister Skarbu Państwa

W związku z niepokojącymi sygnałami docierającymi do mojego biura poselskiego w sprawie nieprawidłowości i nadużyć finansowych w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „VICTORIA” S.A., wskazujących na wysokie prawdopodobieństwo, że Zarząd działa na szkodę Skarbu Państwa, jak również dopuszcza się naruszeń przepisów ustawy „o związkach zawodowych oraz przepisów ustawy „o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji” przez Zarząd Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych ”Victoria” S.A., zwracam się o natychmiastowe zajęcie stanowiska i ustosunkowanie się do otrzymanych przeze mnie informacji:

Zarząd w 2008 r. zawierał bardzo niekorzystne dla spółki tzw. opcje walutowe –Spółka w 80 % swoje transakcje przeprowadzała w walutach obcych, a nie w złotych. Efektem działań członka zarządu ds. finansowych,– według otrzymanych przeze mnie informacji - za zgodą Prezesa było powstanie straty finansowej z poszkodowaniem Spółki a tym samym Skarbu Państwa w wysokości około 38 milionów złotych. Według uzyskanych przeze mnie informacji, pomimo takich nieprawidłowości, Walne Zgromadzenia udzieliło członkom Zarządu absolutorium za realizację obowiązków w 2009 r. Warto nadmienić, że wygenerowana w powyższy sposób strata, miała rzutować na sytuację finansową Spółki jeszcze w I kwartale 2010 r.

Ponadto uzyskałam informację, iż niepokój Załogi i części organizacji związkowych działających w Spółce budzą decyzje Zarządu, co do prowadzonych prac, w szczególności remontowych, ponieważ w większości wykonawcami są przedsiębiorcy „z zewnątrz”, pomimo tego, że tzw. spółki „córki” Koksowni posiadają dostateczny kapitał wiedzy, umiejętności, a co najważniejsze chcą uczestniczyć w procesie modernizacji Zakładu. Sytuacja taka - stosownie do uzyskanych przeze mnie informacji – jest tym bardziej niezrozumiała, ponieważ doszło do fuzji trzech spółek „córek” pod nazwą „epeKoks” sp. z o.o., które są własnością Koksowni „Victoria”. Wspomniany „epeKoks” jest – zgodnie z uzyskanymi informacjami - w trudnej sytuacji finansowej, co skutkuje redukcją zatrudnienia oraz wyprzedażą parku maszynowego. Zarząd, zamiast prowadzić politykę spójności finansowej - z racji swej współzależności, wyprowadza kapitał na zewnątrz. Takie działanie może potwierdzać możliwość generowania strat z poszkodowaniem Skarbu Państwa.

Ponadto Spółka w sposób bezsporny dofinansowywała kampanię samorządową Pana Piotra Kruczkowskiego w 2010 r. Dokumentację w przedmiotowej sprawie przekazałam w obecności mediów Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi.

Z uzyskanych informacji wynika również, że od 2007 r. Pan Prezes oraz członek Zarządu ds. produkcji, korzystają nagminnie z samochodów służbowych w celach prywatnych.

Wynika z nich również, iż Zarząd w 2009 r. nie wykonał planu funduszu płac uzgodnionego ze stroną związkową, ze względu na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, a płace uległy zmniejszeniu o około 400 złotych na jednego zatrudnionego, przy jednoczesnej stracie na rozliczeniach walutowych Spółki sięgających około 30 milionów złotych za 2009 r. Zarząd zgodnie z „ustawą kominową” uzyskał wzrost wynagrodzenia o 6,5 % od stycznia 2009 r., pomimo wygenerowania wskazanych strat na wspomnianych wyżej tzw. opcjach walutowych.

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika ponadto, że sprawy pracownicze - w tym wynagrodzenia oraz sposób traktowania członków organizacji związkowych oraz samych pracowników, zarządzanie powierzonymi kapitałami spółki - zaprzeczają zasadom ładu korporacyjnego. W Spółce faktycznie nie funkcjonuje żaden program planowania i zabezpieczenia kadrowego, natomiast środki finansowe na ten cel są przeznaczane każdego roku. W „Victorii” S.A. zatrudnionych jest kilku młodych inżynierów na 475 osób ogółu zatrudnienia, pozostali to pracownicy przed emeryturą lub po pięćdziesiątym roku życia. Zamiar wypowiedzenia umowy o pracę wiceprzewodniczącemu największego związku zawodowego „Victorii” S.A. to - w opinii grupy pracowniczej, swoista nagonka i łamanie prawa , szczególnie w okolicznościach, kiedy Rada Związkowa nie wyraża na to zgody. W uzasadnieniu tłumaczy się tę sprawę likwidacją etatu. Redukcji miałoby ulec stanowisko Mistrza Opalania Pieców. Stanowisko to zajmuje, jak już wspominałam, wiceprzewodniczący związku zawodowego. W ponad 200 osobowym Oddziale Piecowni jest to etat kluczowy i strategiczny, a etatyzacja sięga powstawania koksownictwa w Polsce i jest zawarta w Technicznej Eksploatacji Koksowni, którą opracował Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Z uzyskanych przeze mnie informacji w Spółce występuje zjawisko wywierania presji na pracowników i związkowców, co ma niekorzystny wpływ na atmosferę pracy w całej Załodze tego Przedsiębiorstwa. Okoliczność ta znajduje potwierdzenie w treści dokumentów, przesłanych w dniu 24.01.2011 r. do Ministra Skarbu Państwa. Wobec powyższego budzi uzasadnione wątpliwości brak reakcji na tak oczywiste podejrzenie naruszania właściwych, obowiązujących przepisów prawa.

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, iż pracownicy Zakładu skarżą się ponadto na członka Zarządu ds. Produkcji. Kilkudziesięciu pracowników miało podnosić zarzut, że Jego zachowanie jednoznacznie wskazuje na działania mobbingujące i dyskryminujące Załogę.
Zaskakujący jest również fakt udziału członków Zarządu Victorii w wycieczkach na koszt jednego z kontrahentów. Przedsiębiorstwo „Tyssen Krupp” opłaciło wspomnianym osobom wyjazdy do Chin i USA. Sprawa jest o tyle interesującą, że wspomnianego Kontrahenta wymienia się wśród głównych pretendentów do przejęcia Spółki w przyszłości.

Według uzyskanych przeze mnie informacji, dnia 28 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu ds. Produkcji, Członka Zarządu ds. Handlu i Logistyki, Członka Zarządu ds. Finansowych. Przedmiotowe ogłoszenie ukazało się 28.02.2011 r. w Gazecie Wrocławskiej. Do 5 marca 2011 r. ogłoszenia oraz uchwały Rady Nadzorczej o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego nie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Spółki, co w sposób istotny utrudnia możliwość zapoznania się z treścią ogłoszenia osobom chętnym do uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. Taki sposób postępowania jest sprzeczny z zasadą jawności i przejrzystości postępowania jaką winne prowadzić spółki z udziałem Skarbu Państwa. W ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego niektóre z zamieszczonych warunków, jakie powinni spełniać kandydaci na członka zarządu spółki, są niezgodne z warunkami, jakie określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 55, poz. 476). Do warunków ograniczających możliwość zgłoszenia się do postępowania kwalifikacyjnego zaliczyć należy „doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki – co najmniej dziesięcioletni staż pracy w tym trzyletni okres pełnienia członka zarządu w spółkach kapitałowych o łącznych rocznych przychodach 100 milionów. złotych i średniorocznym zatrudnieniu co najmniej 200 osób” oraz „doświadczenia w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji”. Przedstawione powyżej warunki, jako konieczne do spełnienia przez kandydata na prezesa zarządu oraz kandydatów na pozostałych trzech członków zarządu, w sposób jednoznaczny stawiają w pozycji uprzywilejowanej osoby aktualnie będące członkami zarządu w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A. Społeczność lokalna domaga się, by opisane powyżej postępowanie kwalifikacyjne na wymienione stanowiska zostało przez Skarb Państwa odpowiednio zbadane.

W związku z uzyskanymi, przedstawionymi powyżej informacjami, proszę o odpowiedź na pytanie:
1.Czy istnieje możliwość zbadania i wyjaśnienia kwestii poruszonych w zapytaniu oraz wyciągnięcia ewentualnych konsekwencji wobec osób, które według mojej opinii mogą przyczyniać się do działania na szkodę spółki Skarbu Państwa?.

Z poważaniem Anna Zalewska

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (259) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group