Wtorek, 29 września
Imieniny: Michała, Rafała, Gabriela
Czytających: 1730
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Konkurs na nazwę Domu Studenckiego

Wiadomości: Wałbrzych
Wtorek, 27 sierpnia 2013, 6:25
Autor: red
Fot. PAW
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na nazwę Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

REGULAMIN KONKURSU na nazwę Domu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu:

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, zwana dalej Organizatorem.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych oraz na stronie internetowej: www.pwsz.com.pl
3. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 2
Cel konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie nazwy będącej charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla Domu Studenckiego PWSZ AS w Wałbrzychu.

§ 3
Założenia ogólne

1. Praca konkursowa powinna zawierać propozycję nazwy Domu Studenckiego.
2. Organizator Konkursu sugeruje krótką nazwę, umożliwiającą jej praktyczne zastosowanie.
3. Można podać jedną lub dwie nazwy odpowiednio dla jednego lub dwóch bloków z jednoczesnym przyporządkowaniem ich do poszczególnych budynków (np.: budynek nr 1 – nazwa, budynek nr 2 – nazwa).
4. Uczestnicy konkursu mogą wysłać zarówno komplet dwóch nazw dla obu budynków (wskazane jest tutaj logiczne powiązanie propozycji), bądź jedną, wspólną nazwę.
5. Proponowane nazwy nie mogą być wulgarne, wyśmiewające/obrażające ludzi lub budynki.
6. Nazwa powinna wywoływać pozytywne skojarzenia.
7. Propozycja nazwy musi być uzasadniona w Karcie Zgłoszenia.

§ 4
Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
2. Do projektu nazwy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu, zawierającą propozycję nazwy i jej uzasadnienie, dane autora oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na rzecz Organizatora.
3. Karta zgłoszenia będzie do pobrania na stronie internetowej: www.pwsz.com.pl i w siedzibie Organizatora, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, pokój nr 127.
4. Wypełnione Karty zgłoszenia zawierające propozycję nazwy należy przesłać pocztą tradycyjną (z dopiskiem konkurs na nazwę Domu Studenckiego) lub wrzucić do urny, znajdującej się w pokoju nr 127.

§ 5
Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów PWSZ AS (stacjonarnych, niestacjonarnych), absolwentów, pracowników uczelni oraz pełnoletnich mieszkańców Wałbrzycha.
2. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które: zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały go, dostarczyły propozycję nazwy wraz z Kartą Zgłoszenia w wymaganym terminie.

§ 6

Terminarz
1. Konkurs rozpoczyna się 7 sierpnia 2013 roku.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 31 sierpnia 2013 roku.
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.pwsz.com.pl
4. Jednocześnie laureat zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o przyznaniu nagrody.

§ 7
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 września 2013 roku podczas posiedzenia Komisji Konkursowej.
2. Propozycje oceni wg ustalonej punktacji Komisja Konkursowa powołana przez rektora.
3. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jedną, która zostanie następnie wykorzystana przy nazywaniu Domu Studenckiego.
4. Kryteriami oceny nazw będą: oryginalność, poprawność językowa, w przypadku kompletu nazw logiczne powiązanie ich ze sobą, ewentualna analogia do obecnych nazw.
5. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.
6. Każdy członek Komisji ma jeden głos.
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej propozycji. Nie pozbawia to zwycięzcy lub zwycięzców należnej nagrody.

§ 8
Nagrody

1. Dla laureata Konkursu przewidziano nagrodę rzeczową w wysokości 1000 zł. Do nagrody rzeczowej zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na pokrycie podatku od nagród w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od łącznej wartości tych nagród tj. rzeczowej i pieniężnej.
2. Zwycięski projekt będzie podstawą do wszczęcia procedury nadania nazwy.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody głównej.

§ 9
Prawa autorskie

1. Wszyscy uczestnicy konkursu oświadczają, że są autorami podanej nazwy oraz że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.
2. Zgłoszenie nazwy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do niej, na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do posługiwania się nazwą we wszelkiego typu publikacjach a także Internecie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych propozycji.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu wad prawnych propozycji, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na roszczenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność.
5. Zgłoszenie propozycji do niniejszego konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie, modyfikowanie, kompilowanie z innymi propozycjami, bez konieczności podawania danych autora.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie praw autorskich.
4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczenie zawarte w Karcie Zgłoszenia, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group